سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین مروتی – عضو هیات علمی دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
حمیدرضا علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

دراین مقاله برای محاسبهمقادیر ارتفاع خیز آب طوفان دریایی و جزر و مد نجومیو در صد وجودهر یک در منطقه خلیجچابهاربا استفاده ازمعادلاتاساسی حرکتیک مدل ریاضی و آماری ارایه شده است . روش تفاضل های محدود (متناهی) بصورت ضمنیبه همراه شبکه ریچاردسون و استفاده توسط زبان برنامه نویسی دلفی با شرایط همگراییو پایداری مناسببرای فواصل مکانیدر گامزمانی اجرا و توسط نرم افزار های سورفرورژن ۷ ، اتوکدواکسل داده های حاصل از برنامهبرای مراحل مختلف رسم شده و نتایجمورد بحث و مقایسه قرار گرفته است .برآوردارتفاع خیزآب طوفان دریاییو جزر و مد نجومی توسط مدل شبیه سازی آن در خلیجچابهاربا مشاهدات انجام شده و مقایسه با داده های ماهواره ای ماهوارهجیسون -۱ با دقت بالایی در توافق می باشد. نتایج مطالعات نشان می دهد که بدلیل نفوذ باد های حاصل از مونسونهای اقیانوس هند از اواسط خرداد تا اواسط شهریور طی دوره آماری بلند مدت جهت وزش باد غالب جنوب غربی، جنوب و جنوب شرقی می باشد . حداکثر ارتفاع سطح تراز آب مربوط به خیزآب طوفان دریایی ۶۵/۱ مترمی باشد و میزان تغییرات جزر و مد نجومی حداقل بین ۵/۱ تا ۲و حداکثر آن ۵/ ۳-۳ متر می باشدکه توسط روش ارایه شدهمی توان آنها از یکدیگر آنالیز کرد.درصد قابل توجهی ازارتفاعکل ترازآب مربوط به جزر ومد نجومی(حدود ۹۲درصد) ودرصد کمی مربوط به خیز آب طوفان دریایی(حدود۹/۷ درصد)می باشد.که ایندر صورت وقوعهمزمان بیشترین جزر و مد و بیشترینباد در منطقه خواهدبود.