سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بیژن باصری –

چکیده:

تحقیق و توسعه از طریق آثار شگرفی که بر تکنولوژی تولید به جا می گذارد، از یک سو و فرایندهای تولید را متحول نموده و از سوی دیگر از طریق اثر گذاری بر کاهش هزینه عوامل تولید، بهبودهایی را در استفاده مطلوب از منابع ایجاد می کند. علاوه بر این، تحقیق و توسعه از طریق اثر گذاری بر بهره وری کار وکیفیت محصولات تولیدی از طریق گسترشبازار، بر سطح و میزان تولید در یک بخش اقتصادی یا یک رشته فعالیت تاثیرگذاری است. سوالی که در این خصوص قابل طرح است، اینکه تحقیق و توسعه و در صنایع کارخانه ای ایران چه اثراتی بر اشتغال این واحدها در سالهای اخیر داشته است و ساختار اشتغال فعالیتهای مختلف صنعتی را چگونه تحت الاشعاع قرار داده است. به رغم کاربردی بودن این موضوع و اهمیت آن در نظام صنعتی ایران، این سوال تاکنون بدون پاسخ باقی مانده است. در این راستا، مطالعه حاضر بر آن است تا تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال در صنایع مختلف کارخانه ای را بر اساس الگوهای اقتصاد سنجی برآورد و مورد ارزیابی قرار دهد.
ضمن مرور ادبیات موضوع و تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر اشتغال در سطح کلان و بخش اقتصادی تجارب سایر کشورها دراین خصوص طرح و سپس با مرور اجمالی مطالعات مربوطه در اقتصاد ایران، بر اساس الگوهای چند سطحی در دوره زمانی ۱۳۷۴ الی ۱۳۷۹ و بر اساس کدهای ISIC چهار رقمی به روش حداکثر درستنمایی تاثیر هزینه توسعه و تحقیق بر اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران برآورد و مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نهایت، بر اساس نتایج حاصله ، سیاستها و راهکارهای مناسب در راستای درونزا نمودن تحقیق و توسعه در نظام صنعتی ایران ارائه می شود.