مقاله مطالعه آزمايشگاهي خواص فيزيکي سيب زميني در يک خشک کن ترکيبي با منابع حرارتي همرفتي و مادون قرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۸۱ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمايشگاهي خواص فيزيکي سيب زميني در يک خشک کن ترکيبي با منابع حرارتي همرفتي و مادون قرمز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشک کردن
مقاله بستر سيالي
مقاله امواج مادون قرمز
مقاله ضريب نفوذ موثر
مقاله چروکيدگي
مقاله سيب زميني
مقاله ذرات حامل انرژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولا داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: سيف كردي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانيه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باستاني داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، چگونگي محاسبه ضريب نفوذ موثر، دانسيته و چروکيدگي يک جسم استوانه اي شکل در يک خشک کن بستر سيالي حاوي ذره هاي حامل انرژي (FBD) با ترکيب منابع حرارتي هواي داغ و مادون قرمز (IR) مورد مطالعه قرار گرفت. براي اين منظور يک دستگاه آزمايشگاهي در مقياس پيشتاز طراحي و ساخته شد.
آزمايش ها در شرايط مختلف عملياتي از نظر دماي هواي ورودي، سرعت هواي ورودي، جرم ذرات خنثي، قطر ذره هاي خشک شونده و توان منبع حرارتي مادون قرمز انجام شد. دستگاه شامل يک خشک کن با بستر سيالي حاوي ذره هاي حامل انرژي با و بدون ترکيب با منابع حرارتي مادون قرمز مي باشد. تاثير پارامترهاي عملياتي گوناگون بر ويژگي هاي فيزيکي نمونه خشک شونده بررسي شد. از سيب زميني به عنوان ماده خشک شونده استفاده گرديد. ضريب نفوذ موثر به صورت تابعي از دماي هوا و ميزان رطوبت ماده خشک شونده ارايه شده در حالي که دانسيته و چروکيدگي فقط تابع ميزان رطوبت جسم خشک شونده مي باشد. اثر توان حرارتي منبع مادون قرمز بر تغييرات ضريب نفوذ موثر بررسي و مشخص شد که مقدار ضريب نفوذ موثر با افزايش توان منبع حرارتي افزايش مي يابد. تغييرهاي چروکيدگي به صورت خطي و بر حسب ميزان رطوبت بيان شده است. در هنگام استفاده از ترکيب امواج مادون قرمز چروکيدگي در ذرات به دليل تشکيل يک پوسته سخت در اطراف ماده خشک شونده نسبت به خشک کن با بستر سيالي معمولي کاهش مي يابد. نتيجه ها نشان مي دهد که ترکيب حرارتي امواج مادون قرمز با هواي داغ، به دليل مکانيسم تابشي و جذب انرژي توسط ماده خشک شونده اثر قابل توجهي بر ويژگي هاي فيزيکي جسم خشک شونده دارد.