مقاله مطالعه آزمايشگاهي رفتار قاب هاي مهاربندي شده واگرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۵۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمايشگاهي رفتار قاب هاي مهاربندي شده واگرا
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاب هاي مهاربندي شده
مقاله مهاربندي واگرا
مقاله تير پيوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مالك شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: اديب راد محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي ياشار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات گزارش شده پيشين در ارتباط با قاب هاي مهاربندي شده واگرا، آزمايشهاي انجام شده محدود به تيرهاي پيوند ايزوله شده با شرايط سرحدي ايده آل، يا زيرمجموعه هايي از قاب مهاربندي شده بوده و بر اساس اطلاعات موجود، رفتار کلي قاب کامل، به صورت آزمايشگاهي مطالعه نشده است. آزمايشهاي انجام شده در تحقيقات مزبور نيز محدود به مقاطع بال پهن مطابق مشخصات فني  AISCبوده است. در مطالعه حاضر، قاب هاي تک دهانه يک طبقه مهاربندي شده واگرا با مقياس کامل تحت تاثير بار تناوبي مورد مطالعه آزمايشگاهي قرار داده شده تا رفتار کلي اين نوع قاب هاي مهاربندي شده به شکل مجموعه شامل ستون ها، تير و اعضاي مهاري مطالعه شود و آثار نوع اتصال، اعضاي مهاري، و آثار اندرکنشي مربوط در رفتار تير پيوند در مجموعه قاب مهاربندي شده به دقت بررسي شود.
در مطالعه حاضر از پروفيل هاي IPE مطابق استاندارد آلمان (DIN) استفاده شده تا کفايت آن از نظر کاربرد به عنوان تير پيوند محک زده شود؛ زيرا فقط اين نوع مقطع از انواع مقاطع I شکل در کشور در حال توليد است. همچنين آثار فاصله سخت کننده هاي تير پيوند، فاصله و موقعيت مهارهاي جانبي، ظرفيت شکل پذيري مجموعه و گونه هاي گسيختگي مشاهده شده، از ديدگاه احتمال محدودسازي قابليت جذب انرژي سيستم ناشي از بروز کمانش يا شکست زودرس اعضا، اجزا و اتصالات مورد بحث قرار داده شده اند. در اين ارتباط، ضمن تشريح ويژگيهاي رفتاري مشاهده شده در حين آزمايشها، مسايلي مانند حاشيه اطمينان کافي براي اعضا و اجزاي حفاظت شده از نظر ظرفيتي و تقاضاي شکل پذيري اين اجزا مورد توجه قرار داده شده و نشان داده شده که بررسي تير پيوند ايزوله براي نيل به نيات مذکور در فوق کفايت نمي کند و ضمن ارزيابي برخي از توصيه هاي طراحي آيين نامه هاي معتبر موجود در زمينه طراحي مهاربندي واگرا، نشان داده شده که پروفيل هاي نوع IPE را، مشروط به تامين سخت کننده هاي جان و تکيه گاههاي جانبي کافي، مي توان به منظور نيل به عملکرد مورد انتظار به عنوان تير پيوند در مهاربندي واگرا به کار برد.