مقاله مطالعه آزمايشگاهي و تحليلي ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ديوارهاي آجري غيرمهندسي متداول در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زلزله شناسي و مهندسي زلزله از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه آزمايشگاهي و تحليلي ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ديوارهاي آجري غيرمهندسي متداول در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالمي فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: ناطقي الهي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي فر منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روشهاي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ساختمانها و ديوارهاي آجري شامل روشهاي ساده آيين نامه اي، روشهاي پيچيده اجزاي محدود و اجزاي مجزا و روشهاي کاربردي قاب معادل مي باشند. گرچه روشهاي آيين نامه اي و قاب معادل، اغلب از دقت پايين تري نسبت به روشهاي اجزاي محدود و اجزاي مجزا برخوردارند، اما به دليل تعداد زياد و تنوع ديوارها و ساختمانهاي آجري، روشهاي کاربردي همواره مورد توجه بوده است. از طرفي با توجه به نحوه متداول چيدن ديوارها در ايران و خالي بودن بندهاي قائم از ملات، استفاده از روشهاي آيين نامه اي و قاب معادل، نياز به کاليبره شدن دارند. در اين تحقيق، ضمن ارايه نتايج آزمايش بر روي سه ديوار آجري داراي بازشو با مقياس ۱:۱ به همراه توضيحاتي در خصوص طراحي چيدمان و ابزارگذاري آزمايش و با مقايسه نتايج آزمايشگاهي و تحليلي، روشي کمي براي ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي ديوارهاي آجري غيرمهندسي متداول در ايران با استفاده از مدلسازي قاب معادل کاليبره شده، تحليل استاتيکي غيرخطي و متوسط گيري از مقادير اصلاح شده سه دستورالعمل FEMA178، UCBC97  و  FEMA356پيشنهاد گرديده که انطباق قابل قبولي با نتايج آزمايشگاهي دارد. با استفاده از اين روش، ظرفيت جانبي ديوارهاي آزمايش شده با خطاي کمتر از ۱۱ درصد تغييرمکان نهايي با خطاي کمتر از ۲۲ درصد و مودهاي شکست ديوارها به صورت دقيق ارزيابي گرديده است. همچنين پوش پاسخ سايکليک آزمايشگاهي با منحني نيرو – تغييرمکان به دست آمده از روش پيشنهادي، انطباق مناسبي داشته است.