سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید احسان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید ناصر مقدس تفرشی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، دانشکده عمران

چکیده:

درپی ماشین آلات ،بار دینامیکی بصورت تکراری طولانی مدت و با دامنه کم وارد میشود .بنابراین مهم است که رفتار خاک الاستیک بوده و یا بتوان از نمو افزایشی تغییر شکل آن صرفنظر کرد .برای کلیه روشهای معمول طراحی و تحلیل پی ها رفتار الاستیک خطی درنظر گرفته میشود .یکی از تنشهای تولید شده درزیر بلوک درهر کدام ازاین حالات بعلت بارهای دینامیکی فشاریکنواخت می باشد .ضریب فشار یکنواخت خاک (Cu ) مهمترین پارامتر مورد نیاز درطراحی پی ماشین آلات می باشد .دراین مقاله نتایج آزمایشگاهی و تحلیل عددی بارگذاری سیلکی افزایشی روی پی مربعی واقع برماسه مسلح موردبحث قرارمی گیرد .بارهای سیکلی افزایشی با شدت های مختلف بر پی وارد شده و نشست الاستیک پی درهر تنش بدست می آید که برای محاسبه ضریب فشار یکنواخت ماسه مورد استفاده قرارمی گیرد .متغیر آزمایش شامل بعد پی مربعی (۵*۵ ، ۷/۵*۷/۵ ،۱۰*۱۰) می باشد .نتایج نشان می دهد که با کاهش ابعاد پی ، مقدار(Cu ) افزایش خواهد یافت .