سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی حسام –
مهدی پیری –
امیر احمد دهقانی –
مهدی مفتاح هلقی –

چکیده:

تبخیر آب از ذخایر سطحی علاوه بر اتلاف آبی که میتواند مورد مصرف کشاورزی و شهری قرار گیرد، موجب افزایش غلظت املاح و کاهش کیفیت آب آبیاری نیز میگردد. بنابراین کاهش تبخیر با استفاده از کاربرد الکلهای سنگین ممکن است بتواند موجب کاهش شدت تبخیر و افت کیفیت آب در فصول خشک گردد. در این تحقیق، ستیل و استریل الکل در اتانول حل شده و معادل ۲۰ و ۴۰ گرم در هکتار در سه تکرار روی سطح تشتهای تبخیر کلاس A اسپری شدند. عمق آب داخل تشتها، در دو مرحله و در طی مدت ۳۶ روز اندازهگیری گردید. سپس تبخیر روزانه محاسبه گردیده و مقادیر آن با تیمار شاهد(بدون الکل)، مقایسه شد. برای انجام آنالیز آماری از نرم افزار آماری MINITABاستفاده شد. نتایج نشان میدهد که به کار بردن پیوسته و مداوم الکلها، باعث کاهش محسوس در تبخیر میشود.