سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد سرکرده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خداداد صفوی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، موسسه تحقیقات آب
عبدالرضا کرمی نژاد – کارشناس مهندسی عمران، موسسه تحقیقات آب

چکیده:

امروزه استفاده از پتانسیل آب جهت تولید برق در بیشتر کشورها شناخته شده است. در این راستا نیروگا ههای برق آبی بسیاری در کنار سدها اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است. تشکیل گرداب بر روی دهانه آبگیر نیروگاه ها، پیامدهای مخربی را بدنبال دارد. دیوار قائم و صفحات ضد گرداب از جمله راهکارهای موجود برای مستهلک کردن گرداب ها به شمار می روند. سد و نیروگاه کارون ۳ با ظرفیتی معادل ۲۰۰۰ مگاوات بر روی رودخانه کارون در استان خوزستان، واقع شده است. آب مورد نیاز این نیروگاه توسط ۳ آبگیرامین می شود. این سد از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاعی برابر با ۲۰۵ متر از پی و ۱۸۵ متر از کف رودخانه می باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از یک مدل فیزیکی ناپایداری گرداب های مختلف شکل گرفته بر روی دهانه آبگیرهای افقی نیروگاه سد کارون ۳ با حضور دیوار ضد گرداب، مورد مطالعه قرار گرفته است. عملکرد دیوار قائم شیاردار به عنوان گزینه ضد گرداب در میزان ناپایداری انواع گرداب های شکل گرفته مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تحلیل نتایج و تشخیص عملکرد دیوار ضد گرداب، در هر آزمایش نوع گرداب، زمان پایداری و تکرار آنها ثبت و تاثیر دیواره ضد گرداب در کاهش قدرت گرداب و ناپایداری آن ها محاسبه گردید تا در نهایت بتوان محل نصب دیواره را تعیین نمود.
برای تعیین نوع گرداب شکل گرفته بر روی آبگیر از مواد رنگی استفاده شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که گردا بهای تشکیل شده بر روی دهانه آبگیرها در حضور دیواره ناپایدار بوده و نوع گرداب مرتباً تغییر م یکند. دو تراز قرارگیری دیواره ضد گرداب در سه سطح آبگیری مختلف مخزن مورد آزمایش قرار گرفت تا عملکرد دو سطح قرار گیری مورد ارزیابی قرار گیرد. انتخاب تراز قرارگیری بهینه با توجه به میانگین فراوانی وقوع و همچنین میانگین مدت پایداری گرداب های مختلف تعیین شد.