سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما شهنی کرم زاده – کارشناسی ارشد عمران-آب، سازمان آب و برق خوزستان
محمد محمودیان شوشتری – استاد گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
مهدی قمشی – دانشیار گروه تاسیسات آبیاری، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران،

چکیده:

پدیده جریان غلیظ یکی ازمهمترین ترین پدیده ها در مخازن آب می باشد. این پدیده فعالیتهای بیولوژیکی، رسوبگذاری و انتقال رسوب را در مخازن تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه آزمایشگاهی حاضر که در آن آب نمک با غلظتهای متفاوت به عنوان جریان غلیظ ناپذیر در نظر گرفته شده، با هدف بررسی تغییرات شیب و غلظت بر روی سرعت راس وبدنه جریان های غلیظ، انجام گردیده است. در مجموع تعداد ۳۰ آزمایش بر روی کانال با شیب متغیر انجام شد. نتایج نشان می دهد با افزایش شیب و غلظت، سرعت بدنه و راس جریان غلیظ افزایش می یابد. همچنین با افزایش غلظت، ارتفاع بدنه جریان غلیظ کاهش می یابد.