سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عبدشریف اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تأسیسات آبیاری، دانشکده آب و خاک ، پردیس کشاورزی
ابراهیم امیری تکلدانی – استادیار گروه تأسیسات آبیاری، ، دانشکده آب و خاک ، پردیس کشاورزی و منابع
جواد فرهودی – استاد گروه تأسیسات آبیاری، ، دانشکده آب و خاک ، پردیس کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

برای پیش بینی واکنش رودخانه از دو روش مدل ریاضی و مدل فیزیکی استفاده می شود . تهیـه مـدل هـای ریاضـی مختلف در زمینۀ مهندسی رودخانه، مستلزم آگاهی از ویژگ ی های جریان در مسیرهای غیر مستقیم می باشد . در ایـ ن مطالعه، ضمن احداث یک مدل آزمایشگاهی با شعاع انحناء خط مرکزی ۳/۵ متر و عرض ۱ متر و زاویـه مرکـزی ۱۸۰ درجه به اندازه گیری پارامترهای هیدرولیکی جریان با استفاده از یک دستگاه سرعت سنج صوتی ) ) ADV برای بـده ۳۷/۵ لیت ر بر ثانیه پرداخته و مدل های پی شنهادی توسط روزوسکی (۱۹۶۱) ، کی کاوا و همکـاران(۱۹۷۶) ، جانـسن و پارکر (۱۹۸۹) و بریدج (۱۹۹۲) در این خصوص مقا یسه و مدل پیشنهادی جانسن و پارکر (۱۹۸۹) مناسـبتر ین آنهـا برای جریان در یک بستر صلب تعیین شد