سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

با توجه به اینکه پروژه های متعددکانال و لوله های انتقال آب و به موازات آن جمع آوری فاضلاب در حال اجرا می باشد ، در اینده پس از اجرا و بهره برداری های مذکور مساله رسوب گذاری در کف کانال ها – مخصوصا شبکه های فاضلاب ترکیبی (CSO) – به مشکلی جدی تبدیل خواهد شد. در این مدل بندی و مطالعه آزمایشگاهیرسوبات ته نشین شده (بستر) کانال ها درجریان های بدون فشار با دانه بندی های معینمورد بررسی قرار گرفته ونحوه رسوب شویی هر یک از انها درسرعتهای مشخص بررسی میگردد. در این مطالعه ازمایشگاهیکه در ازمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت پذیرفته تغییرات سرعت جریان شویندهو انواع دانه بندی رسوبات و ترکیبات آنها موردبررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن شرایط واقعی، میزان رسوب شویی در طول کانال و تغییرات آن در زمان اندازه گیری شده، با ارائه روابطحاکم برای هر یک از ازمایشات (تغییرات توده رسوبی درحین اعمال جریان سریع و تغییر نهایی توپوگرافی بستر رسوبی) ارتباط هر یک از تغییرات مذکور با سرعت جریان شوینده بررسی شده است.بدین ترتیب می توان تا حدودمشخص شده بر عملکردرسوب شویی درکانال های آب و فاضلاب تسلط یافت.