سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین پورمحمدشاهوار – کارشناس ارشد مهندسی زلزله-پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشکده سازه- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی آزمایشگاهی پاسخ غیر خط ی یک سازه ی یک طبقه برشی با سیستم ها ی متقارن و نامتقارن یک جهته جرمی در پلان و تحت اثر زلزله جانبی یک جهته می باشد . ابتدا، پاسخ جانبی – پیچشی سیستم نسبت به محدوده ای از پارامتر ها ی سازه ای با هدف بر رسی تا ثیر نامت قارنی بر رفتار غ یرالاستیک سازه ها، نحوه توزیع منحنیBST و تع یین مرز خراب ی مطالعه شد و سپس پاسخ جانب ی – پیچش ی س ی ستم نسبت به محدوده ای ازپارامترهای محاسبه ای سازه ای با هدف بررسی تاثیر نامتقارنی حین رفتار غیرالاستیک سازه ها بر پارامترهای محاسباتیشامل شکل پذیری، ضریب رفتار پیچشی آلفاو ضریب پایداری تتامطالعه شد. برنامه آزم ایش شامل اعمال زلزله یک مولفه به نمونه یک طبقه فولادی برشی روی میزلرزان بود. ۹ نمونه، هر کدام شامل ۱ دیافراگم صلب به همراه ۸ صفحه فولادی به منظور تام ین نامتقار نی و بار مرده رو ی چهار ستون در این تحق یق آزمایش شدند. ۹ نمونه در سه گروه با مقادیر خروج از مرکزیت جرمی با مقادیر ۰% (متقارم) ۹% و ۱۸% و لاغریها ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ تقسیم شدند.مشاهدات کلی از رفتار نمونه ها و تاث یر ایجاد خروج از مرکز یت بی انگر افزا یش زمان تناوب غالب س ی ستم، کاهشظرفیت برش پ ایه س یستم، استفاده از منحن یBST بعنوان نشانگر مناسبی از رفتار نامتقارنی و استفاده از تار یخچهتغییرمکان در تعیین حد پا یداری س یستم م ی باشد . همچنین تاثیر ایجاد خروج از مرکز یت با پیشرفت رفتار غیرخطی، بیانگر افز ایش نسبت شکل پذیری به کاهش مقاومت ، اختلاف بین مقادیر تئوری و تجربیآلفا و روند نامنظم شکل پذیری در مقابل تتابا ایجاد نامتقارنی می باشد.