سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید ارجمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
جلال فروزش – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سیدشهاب الدین آیت اللهی – استاد مهندسی شیمی
منصور کلباسی – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سیلاب ز نی با پ لیمر به عنوا ن روش بهبود یافته سیلاب زنی با آ ب د ر جهت افز ایش برداشت ازمخازن نف تی کاربرد فراو نی دار د. تز ریق پ لیمرکه به عنوان یکی ا ز روش ه ایEOR محسوب م یشود در گروه تز ریق مواد شیمیایی به مخازن نف تی دسته بن دی می گردد. پلیمرها با افز ایش گرانروی آب تز ریقی باعث کنترل تحرک پ ذیری آب شده و کار ایی ج اروب کردن آن را بهبود می بخ شند. امروزه در با زی ابی بهینه نفت با استفاده از سیلاب ز نی پ لیمر، پ لی اک ریل آ مید هیدرولیز شده رایج ت رین پلیمر سنتزی است که به صورت میدانی بر ای از دیاد برداشت نفت استفاده می گردد اما از آنجا این پلیم ر در داخل کشور تولید ن می شود و همچ نین ه زینه تو لید این پ لیمر بالا اس ت، لذ ا در این تحقیق کوپلیمر ترفتا لیک اس ید خامCTA) ه محصول داخل ایران می باش د، به منظور ازدیاد برداش ت نفت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اس ت. در این تح قیق ا ز ی ک مدل دو بع دی معروف به ه ل-شا و ۱ که ساخته شده از دو شی شه مسطح بوده و بین آنها یک تو ری قرار داده می شود و فضای بین آنها یک محیط متخلل را تدا عی م ی کند، استفاده شده که بعد از اشباع کر دن با نف ت سبک مخزن بی بی حکیمه گچسارا ن، بو سیله یک پمپ سرنگی ۲ عملیات سیلاب زن ی محلول این پ لیمر با غلظت ه ای مختلف در سرعت ه ای متفاوت ی صورت گرفته اس ت. نتایج نشان می دهند که این پ لیمر در مقایسه ب ا تز ریق آب به تنه ایی می توان د با زیافت نفت را حدود ۱۰ تا ۱۵ % افزایش دهد.