سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش مولا – استاد بخش مهندسی شیمی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشک
جعفر قاجار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی، نف

چکیده:

احیاء کاتالیستی انتخابی اکسیدهای نیتروژن، مؤثرترین روش برای کنترل انتشار این گازها به شمار می رود که به طور گسترده در جهان از آن استفاده می شود. اساس کار این روش، واکنش بین اکسیدهای نیتروژن با یک عامل احیاکننده (معمولاً آمونیاک) در حضور کاتالیست مناسب (غالباً کاتالیست ۵(V2O است. در صورتی که غلظت ۳ NHدر گاز بیشتر از غلظتNO۳۰۰ ، سینتیک واکنش احیاء oC و غلظت اکسیژن بیشتر از ٤ الی ٥ درصد حجمی باشد در دماهای بین ۲۰۰ تا NOبه خوبی بوسیله معادله مرتبه یک نسبت به NO بر اساس مکانیزم Eley-Rideal توصیف می شود. در این تحقیق، مکانیزم و سینتیک واکنش احیاء کاتالیستی۳ NO توسط ۲ NH روی کاتالیست V2O5/SiO مورد مطالعه قرار گرفت و ثابت سرعت واکنش از طریق آزمایش بدست آمد. نتایج تجربی بدست آمده نشان داد که مقدار فاکتور پیش توانpre-) (exponential factorثابت سرعت واکنش روی کاتالیست ۲ V2O5/SiO پایینتر کاتالیست متداول۲V2O5/TiO است اما در محدوده مقدار ثابت واکنش روی کاتالیستهای تجاری ۵V2Oاست، در حالی که مقدار انرژی فعالسازی واکنش قابل مقایسه بامقدار آن روی کاتالیستهای متداول است. همچنین مشخص گردید که انرژی فعالسازی واکنش احیاء۳ NO توسط NH در حضور اکسیژن، با افزایش میزان ۵V2O در کاتالیست بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.