سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران
امیرحسین رقیمی – کارشناس ارشد عمران-گرایش سازه، دانشکده فنی دانشگاه مازندران
سیدباقر حسینیان – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه مازندران

چکیده:

در محل اتصال دو پوسته استوانه ای متقاطـــع، به دلیل آشفتگی میدان تنش ها، پدیده تمرکز تنش ایجـــاد می گردد. آنالیز تنش ها در پوسته های استوانه ای بدلیل شرایط هندســـی، بسیار مشکل و پیچیده می باشد. ضرورت دارد با استفاده از روش های تحلیلی مناسب، پدیده مذکور مطـــالعه و بررسی گردد. روش عددی المان محـــدود و در کنار آن آنالـــیز تجربی تنش، می توانند در بررسی و شناخت این پدیده بسیار سودمند باشند. در این تحـــقیق، پدیده تمرکز تنش با بکارگیری دو روش مذکور مورد مطالعه قـــرار گرفته و نتایج مربوطه ارائه گردیده اند.