سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آوا مرعشی – دانشکده کشاورزی کرج گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
صلاح کوچک زاده – دانشکده کشاورزی کرج گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

چکیده:

از کا نال جانبی جهت تخلیه آبهای اضافی موجود در شبکه های آبیاری و زهکشی و به عنوان سازه حفاظتی و گاه به عنوان تأسیسات آبگیری استفاده می شود و همچنین در سدهای بلند در کنار سرریز جانبی به منظور تخلیه طغیان کاربرد دارند .پارامترهای طراحی این کانالها تابع رقوم سطح آب ایجاد شده به ازاء بده مشخص می باشد از ا ینرو محاسبه پروفیل سطح آب بالحاظ مقادیر قابل قبول ضرایب اندازه حرکت و افت جریان گردابی حائز اهمیت است.آزمایشها نشان داد که سطح آب در یک کانال جانبی ، دارای ماکزیمم ومینیمم های مختلفی در مقطع عرضی است ودر مجموع شش پروفیل طولی مجزا درچنین جریانهایی قابل تشخیص است.این تحقیق به بررسی پروفیل های طولی و عرضی در کانال جانبی و اثر هندسه مقطع بر شکل سطح آب و عمق جریان، با نصب سرریز در انتها پرداخته است. ا ین مطالعه نشان داد که افزودن سرریز انتهایی با ابعاد مناسب می تواند تأثیر بسزایی بر استهلاک انرژی آب ورودی و هموار ساختن سطح آب داشته باشد بی آنکه عمق جریان در کانال را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.