مقاله مطالعه آسيب شناختي اثر عصاره گياه تيوکريوم پوليوم بر بافت پانکراس، کبد و کليه رت هاي ديابتيک ناشي از تزريق استرپتوزوتوسين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه آسيب شناختي اثر عصاره گياه تيوکريوم پوليوم بر بافت پانکراس، کبد و کليه رت هاي ديابتيک ناشي از تزريق استرپتوزوتوسين
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم جزاير لانگرهانس
مقاله نفريت
مقاله هپاتيت
مقاله رت هاي ديابتيک
مقاله تيوکريوم پوليوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي هلان جواد
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پرست راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين مطالعه براي ارزيابي تغييرات هيستوپاتولوژيک بافت هاي پانکراس، کليه و کبد پس از تجويز عصاره گياه T. polium در رت هاي ديابتي ناشي از استرپتوزوتوسين صورت گرفت.
روش ها: در يک مطالعه تجربي، عصاره گياه مذکور به صورت خوراکي و به مدت ۶ هفته متوالي در رت هاي مبتلا به ديابت تجويز شد. در رت هاي کنترل سالم و بيمار آب مقطر دريافت کردند. نمونه هاي بافتي و پس از گذراندن مراحل آماده سازي به روش هاي
H&E و PAS رنگ آميزي گرديد.
يافته ها: کاهش معني دار عيار گلوکز خون، افزايش ترشح انسولين و افزايش الکالين فسفاتاز سرم در رت هاي ديابتي درمان شده، مشاهده گرديد. در مطالعه هيستوپاتولوژيک، کاهش تعداد جزاير لانگرهانس و سلول هاي بتا و التهاب جزاير (انسوليت) با نفوذ لنفوسيت ها در رت هاي ديابتي جلب توجه مي کرد. در رت هاي درمان شده، بازسازي و نوزايش جزاير لانگرهانس و سلول هاي بتا همراه با کاهش نفوذ سلول هاي التهابي، تورم همراه با افزايش تعداد و اندازه سلول هاي کوپفر و نفوذ و تجمع پلي مورفونوکليرها در کبد و تورم بافت بينابيني همراه با کانون هاي نکروز در کليه قابل تشخيص بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد عصاره
T. polium، قادر به بازسازي و نوزايش جزاير لانگرهانس در رت هاي ديابتي معالجه شده است. ضايعات بافتي ناشي از عصاره اين گياه در بافت کليه و کبد مي تواند توجيه کننده افزايش الکالين فسفاتاز سرم باشد. تحقيقات بيشتر براي پي بردن به مکانيسم هاي واقعي بازسازي جزاير و اثرات جانبي عصاره اين گياه ضرورت دارد.