سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا باقری – مربی گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
مجید افیونی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفی زاده – دانشیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق میزان الودگی آبهای زیرزمینی ناشی از کاربرد پساب تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان در آبیاری قسمتی از زمینهای کشاورزی دشت برخوار اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور تعداد ٢٠ حلقه چاه آب دایر در اطراف تصفیه خانه و یا نزدیکی آن در نظر گرفته شد و از اردیبهشت تا آبان ١٣٧٨ پارامترهای مختلف شیمیایی آب چاهها و عمق چاهها اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد که در قسمتهایی از آبخوان که تغذیه آن از طریق دره نجف آباد صورت می گیرد مقدار EC پائین است)حدود ٢ دسی زیمنس بر متر( و به تدریج به طرف مرکز دشت بر مقدار املاح افزوده می شود. در غرب و شمال غرب بالا بودن میزان املاح به دلیل آب زیرزمینی ورودی از دشت مورچه خورت و وجود کارخانه های زیاد و وجود فاضلابهای صنعتی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که یکی از منابع عمده افزایش نیترات آبهای زیرزمینی تصفیه خانه شاهین شهر می باشد. میزان نیترات آبهای زیرزمینی در ٩٠ درصد از چاههای نمونه برداری شده بیش از مقدار استاندارد ١٠ میلی گرم در لیتر(N–NO3) می باشد همچنین حداقل و حداکثر EC به ترتیب ۸۳/۱ و ۶۹/۷ دسی زیمنس بر متر و حداقل و حداکثر SAR به ترتیب ۲/۴ و ۷/۱۳ می باشد. غلظت فلزات سنگین کمتر از حد استاندارد هستند و مشکل خاصی از نظر کیفیت آب مصرفی برای کشاورزی ندارند.