مقاله مطالعه آپوپتوزيس متعاقب تاثير عصاره گل هميشه بهار در كارسينوم تجربي كولون موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه آپوپتوزيس متعاقب تاثير عصاره گل هميشه بهار در كارسينوم تجربي كولون موش صحرايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوز
مقاله سرطان کولورکتال
مقاله گل هميشه بهار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستار يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آذر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ناموران عباس آبادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تحقيقات آزمايشگاهي اخير در مورد سرطان هاي كولوركتال نشان مي دهد كه عصاره گل هميشه بهار داراي خاصيت ضدسرطاني بر كشت سلول هاي مشتق شده از كارسينوم كولوركتال مي باشد. ميزان خاصيت مهاري اين عصاره در حدود ۷۰ الي ۱۰۰ درصد بوده است. هدف از اين مطالعه ارزيابي آپوپتوزيس سلول هاي ديسپلاستيك كولون متعاقب درمان با عصاره گل هميشه بهار مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، ۵۶ سر موش صحرايي نر نژاد ويستار با سن ۱۲ هفته و وزن ۲۰۰-۳۰۰ گرم انتخاب و به دو گروه مساوي تيمار و شاهد تقسيم گرديدند. براي القا سرطان كولوركتال از ماده كارسينوژن ۱و۲-دي متيل هيدرازين به مقدار ۴۰ ميلي گرم/كيلوگرم به روش تزريق زيرجلدي (۲ تزريق در هر هفته، به مدت ۲ هفته) استفاده گرديد. گروه تيمار علاوه بر دريافت ماده كارسينوژن، عصاره گل هميشه بهار را به ميزان ۲۰۰ ميلي گرم/ كيلو گرم به مدت ۱۰ هفته به روش خوراكي روزانه دريافت نمودند. پس از گذشت ۱۰ هفته، از بافت كولون ديستال هر دو گروه جهت تهيه مقاطع ۳-۴ ميكروني و انجام رنگ آميزي تانل نمونه برداري به عمل آمد.
يافته ها: مطالعات ايمنوهيستوشيمي نشان داد كه پديداري سلول هاي آپوپتوتيك در گروه تيمار نسبت گروه شاهد بيشتر بوده و اختلاف ميانگين هر دو گروه از نظر آماري معني دار بود (p<0.01).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد كه عصاره گل هميشه بهار توانايي القا آپوپتوزيس سلول هاي ديسپلاستيك را در كارسينوم كولوركتال تجربي موش صحرايي را دارا مي باشد.