مقاله مطالعه ابعاد طرد اجتماعي زنان روستايي سرپرست خانوار در رابطه با وضعيت اشتغال و اقامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ابعاد طرد اجتماعي زنان روستايي سرپرست خانوار در رابطه با وضعيت اشتغال و اقامت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرد اجتماعي
مقاله فقر
مقاله زنان سرپرست خانوار
مقاله روستا
مقاله بومي- مهاجر
مقاله شاغل- غيرشاغل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به مطالعه وضعيت طرد اجتماعي زنان فقير روستايي برحسب متغيرها و مولفه هاي طرد اجتماعي مي پردازد. سوال هاي اصلي تحقيق اين است که آيا وضعيت طرد اجتماعي در ميان گروه هاي متفاوت زنان و به طور خاص؛ زنان شاغل- غيرشاغل و بومي- مهاجر، از الگويي متفاوت پيروي مي کند؟ آيا زنان توانسته اند از طريق فعاليت اقتصادي بيرون از خانه به شبکه بين گروهي بپيوندند و حمايت دريافت كنند؟ آيا فقر و طرد اجتماعي، پديده هايي مشابه هستند و در زندگي زنان فقير با هم به وقوع مي پيوندند؟ در اين تحقيق با بهره گيري از روش کمي، تفاوت ميزان طرد در ميان گروه هاي زنان بر حسب اشتغال و نوع اقامت مورد سنجش قرار مي گيرد و با به کار گيري روش کيفي نيز کوشش مي شود درکي عميق تر از تجربه زيسته زنان در اين رابطه به دست آيد. نتايج مقايسه وضعيت طرد اجتماعي در ميان دو گروه زنان بومي و مهاجر حاکي از آن است که زنان فقير، از نظر حمايتي از شبکه درون گروهي قوي تري برخوردارند و در فعاليت هاي اجتماعي غيررسمي ، مشارکتي فعال تر نسبت به همتايان مهاجر خود دارند. همچنين، زنان شاغل نسبت به زنان غيرشاغل، از شبکه حمايتي بين گروهي قوي تر و ناهمگون تري برخوردارند و فعاليت اقتصادي اين دسته از زنان، شعاع حمايتي گسترده تر و منابع حمايتي بيشتري را براي آن ها فراهم كرده است.