مقاله مطالعه اثرات استعمال خوراكي سيلي مارين (عصاره گياه خارمريم) بر تغييرات ناشي از تابش پرتوي فرابنفش بر پوست خوکچه هندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات استعمال خوراكي سيلي مارين (عصاره گياه خارمريم) بر تغييرات ناشي از تابش پرتوي فرابنفش بر پوست خوکچه هندي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتوي فرابنفش
مقاله سيلي مارين
مقاله استعمال خوراکي
مقاله ضايعات پاتولوژيک
مقاله خوکچه هندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آشتياني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بكايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده شمسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي ها نشان داده اند كه سيلي مارين يکي از نادرترين مواد گياهي است که در شکل خوراکي، داراي خواص محافظت نوري عليه آفتاب سوختگي، سرطان پوست غيرملانومايي و مهار ايمني مي باشد. سادگي مصرف، ارزان و در دسترس بودن سيلي مارين مي تواند آن را جاگزين مناسبي براي بسياري از فرآورده هاي موضعي ضد آفتاب نمايد.
هدف: با توجه به آسيب هاي پوستي ناشي از پرتوي فرا بنفش خورشيد و نياز به مواد محافظ در مقابل اثرات سوء اين اشعه،  در اين مطالعه اثرات استعمال خوراکي سيلي مارين در جلوگيري از اثرات سوء پرتوي فرابنفش با استفاده از يافته هاي هيستوپاتولوژيک و بررسي علايم باليني مورد ارزيابي قرار گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه دو گروه ۳۰ تايي خوكچه هندي آلبينوانتخاب شدند. در گروه آزمايش، ۲۰ روز قبل از تابش پرتوي فرابنفش و نيز در حين تابش، سيلي مارين با دوز ۵۰ ميلي گرم بر كيلوگرم و به طريق گاواژ به حيوانات خورانده شد و گروه شاهد، فقط آب مقطر دريافت نمود. سپس هر دو گروه، در معرض اشعه فرابنفش با دوز ۱۸۰ ميلي ژول بر سانتي متر مربع قرار گرفتند. در پايان، علايم باليني ثبت و از پوست نواحي اشعه ديده، نمونه برداري شده و تحت بررسي هيستوپاتولوژيک قرار گرفت.
نتايج: نتايج بررسي هاي باليني و هيستوپاتولوژيك نشان دادند كه استعمال خوراکي سيلي مارين داراي اثرات محافظتي در مقابل اثرات سوء پرتوي فرابنفش بر روي پوست خوکچه هندي مي باشد.
نتيجه گيري: يافته هاي حاصل از اين مطالعه مي تواند مشوق معرفي و استفاده از اين ماده گياهي براي توليد محصولات خوراکي محافظ در مقابل اشعه آفتاب باشد، زيرا هيچ كرم ضدآفتابي قادر به محافظت كامل پوست در مقابل تمام طيف هاي اشعه UV نيست.