مقاله مطالعه اثرات برهم کنش اسيد جيبرليک و اسيد آسکوربيک بر درصد و سرعت جوانه زني بذر دو رقم کلزا (Brassica napus L. RGS & Hayola 401) تحت غلظت هاي مختلف نمک NaCl که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات برهم کنش اسيد جيبرليک و اسيد آسکوربيک بر درصد و سرعت جوانه زني بذر دو رقم کلزا (Brassica napus L. RGS & Hayola 401) تحت غلظت هاي مختلف نمک NaCl
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله کلزا (Brassica napus L. )
مقاله جيبرلين
مقاله آسکوربات
مقاله برهم کنش جيبرليک اسيد و سالسيليک اسيد
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاري يزدي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اميري حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: لك رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحمل به شوري در طول جوانه زني گياه کلزا (Brassica napus L.) و بر روي دو رقم RGS و Hayola 401، مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه در سه سطح شوري ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي مولار از نمک NaC، يک سطح شوري جيبرلين (GA) با غلظت ۰٫۰۵ ميلي مولار و يک سطح آسکوربات (AS) با غلظت ۰٫۲ ميلي مولار انجام گرديد. آزمايشات تعيين درصد و سرعت جوانه زني بر روي سه تيمار شوري، سه تيمار شوري به همراه جيبرلين، سه تيمار شوري به همراه آسکوربات و سه تيمار شوري به همراه جيبرلين و آسکوربات انجام گرديد. نمونه شاهد آب مقطر و بدون هر گونه تيماري در نظر گرفته شد. آزمايش ها در شرايط يکسان آزمايشگاهي و با سه تکرار انجام شد. داده هاي حاصل از آزمايش هاي بوسيله آناليز واريانس دو متغيره و تست دانکن تجزيه وتحليل گرديد و مقايسه ميانگين داده ها با ضريب اطمينان %۹۵ انجام شد. تنش شوري ميزان درصد و سرعت جوانه زني را در هر دو رقم کاهش داد، كه اين كاهش در رقم RGS نسبت به Hayola401 بيشتر بود. تيمار جيبرلين اثرات شوري را در سطوح پايين نمک تعديل کرد، در حالي که تيمار آسکوربات در هر سه سطح شوري توانست تا حدودي اثرات شوري را تعديل کرده و نسبت به جيبرلين آثار مثبت بيشتري را در سطوح بالاي شوري نشان دهد، همچنين اثر برهم كنش مثبت بين جيبرلين وآسكوربات جهت تعديل اثرات شوري بر گياهك هاي كلزا مشاهده نشد.