سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا میرزایی تالارپشتی – اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی،
محمد بنایان – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالمجید مهدوی دامغانی – اعضای هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات رقابتی تاج خروس بر شاخص های رشد ذرت، آزمایشی در سال ١٣٨١ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . آزمایش دارای دو فاکتور شامل تراکم تاج خروس در پنج سطح (۰، ۲، ۴، ۶ و ۱۲ بوته در متر مربع ) و تراکم ذرت در سه سطح (۷، ۹ و ۱۱ بوته در متر مربع ) بود. تراکم ها ی تاج خروس اثر معنی داری در سطح ٥% بر عمل کرد ماده خشک، قطر ساقه، شاخص سطح برگ، ارتفاع و سرعت رشد نسبی داشتند . با افزایش تر اکم تاج خروس عمل کرد ماده خشک ذرت از ٢٠٧٩ گرم در متر مربع در کشت خالص به ١٥٢٥ گرم در متر مربع در تراکم بالای تاج خروس کاهش یافت. همچنین سطح برگ ذرت نیز با افزایش تراکم تاج خروس کاهش یافت و از ۵/۶۴ در کشت خالص به ۴/۲۲ در تر اکم بالای تاج خروس رسید . قطر ساقه نیز از ۲۰/۹۱ میلی متر در کشت خالص به ۱۲/۴۷ میلی متر در تر اکم بالای تاح خروس رسید . در نهایت نتیجه می شود که تراکم اثر معنی داری بر رقابت ذرت و تاج خروس داشت و افزایش تراکم ذرت توان رقابتی ذرت را افزایش داده و موجب کاهش خسارت ناشی از تاج خروس گردید