مقاله مطالعه اثرات تسكيني و ضد اضطرابي عصاره سنبل الطيب (Nardostachys jatamansi) در مقايسه با ديازپام در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات تسكيني و ضد اضطرابي عصاره سنبل الطيب (Nardostachys jatamansi) در مقايسه با ديازپام در موش صحرايي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنبل الطيب
مقاله كتامين
مقاله ديازپام
مقاله ماز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازاده مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي زاده چنگيز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري بهبود
جناب آقای / سرکار خانم: جليل زاده هدايتي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه سنبل الطيب به واسطه اثرات آرام بخشي، ضدتشنجي و ضد دردي از ديرباز در طب سنتي چين، هند و ايران جايگاه خاصي داشته است. اين گياه با توجه به داشتن آلکالوييدها- استراسيدهاي آلي – اسيد والريک و ايزووالريک ها همواره در جهت کاهش فشارهاي عصبي، درمان افسردگي و بي خوابي مزمن مورد استفاده قرار گرفته است.
هدف: با توجه به اهميت موضوع بر آن شديم که اثرات ضداضطرابي و پيش بيهوشي عصاره اين گياه را با داروي شيميايي به صورت مقايسه اي مورد مطالعه قرار دهيم.
روش بررسي: در اين مطالعه ابتدا ريزوم گياه سنبل الطيب Nardostachys jatamansi توسط کلروفرم: متانول (۷۰:۳۰) عصاره گيري و سپس به منظور تهيه عصاره تام، فراكسيون n هگزان آن تهيه و مورد بررسي فيتوشيميايي به وسيله دستگاه GC-MS قرار گرفت. به منظور مطالعه اثرات تسكيني و ضد اضطرابي عصاره سنبل الطيب در مقايسه با ديازپام در گروه هاي مختلف موش هاي ماده نژاد ويستار، عصاره سنبل الطيب با دوزهاي ۴۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم و ديازپام با دوز ۱٫۲ ميلي گرم بر كيلوگرم و دي متيل سولفوكسايد با همان حجم ۳۰ دقيقه قبل از ارزيابي اثرات تسكيني/خواب آوري (مدت خواب القا شده با كتامين با دوز ۴۰ ميلي گرم بر كيلوگرم) و ارزيابي اثرات ضد اضطرابي با استفاده از مازصليبي شکل با دوزهاي فوق الذکر به صورت داخل صفاقي تزريق شد.
نتايج: نتايج آناليز فيتوشيميايي نشان داد كه مواد محلول در n هگزان عصاره حاوي بيش از ۱۵ جزء مي باشد كه از عمده ترين آنها مي توان به تركيبات۹-Aristolen-1-alpha-ol  (31.1 درصد)،Valerenic acid  (26.5 درصد) و Valernal (13 درصد) اشاره نمود. بررسي هاي فارماكولوژيكي نشان داد كه عصاره سنبل الطيب با بيشترين پاسخ در دوز ۲۰۰ ميلي گرم بر كيلوگرم اثرات تسكيني و ضداضطرابي بهتري دارد.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان داد كه عصاره سنبل الطيب داراي اثرات تسكيني و ضد اضطرابي معني داري در مقايسه با ديازپام مي باشد.