سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم حمزه زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه کردستان
پرویز فتحی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کردستان
تیمور جوادی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه کردستان
عباس حسنی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به منظور بررسی ت أثیر توام مقادیر مختلف پرلیت و آب آبیاری بر برخی پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی گیاه داروئی ریحان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی با ۱۶ تیمار (چهار سطح پرلیت و چهار سطح آبیاری) و ۳ تکرار بصورت گلدانی و جمعاً در ۴۸ گلدان در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان انجام شد. در این آزمایش مقادیر پرلیت د ر ۴ سطح ( ۰ و ۲۷۰ و ۸۱۰ و ۲۴۳۰ کیلوگرم د رهکتار )
۶ برگی تا برداشت – و آب آبیاری در ۴ سطح ( ۱۰۰ و ۸۰ و ۶۰ و ۴۰ درصد نیاز آبی گیاه ) طی دوره رشد از ۸ اعمال گردید. در این آزمایش صفات مختلفی از قبیل وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، وزن اندازگیری شد. (RWC) خشک کل گیاه، نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک ساقه ، محتوای نسبی آب برگ نتایج نشان دادند مصرف پرلیت بر وزن خشک ساقه ، وزن خشک برگ، وزن خشک کل گیاه و محتوای نسبی
تاثیر معنی دار داشته است. اما وزن خشک ریشه و نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک ساقه (RWC) آب برگ تحت تاثیر تیمار پرلیت قرار نگرفت. تیمارهای مختلف آب آبیاری بر وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه ، وزن (RWC) خشک برگ ، وزن خشک کل ، نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک ساقه و محتوای نسبی آب برگ تاثیر معنی دار داشت. اثر متقابل مصرف توام مقادیر مختلف پرلیت و آب آبیاری بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ ، نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک ساقه معنی دار بود. اما اثر متقابل تیمارها بر وزن خشک ساقه ، غیر معنی دار بود.نتایج نشان داد افزایش سطح پرلیت سبب (RWC) وزن خشک کل و محتوای نسبی آب بر گ افزایش شاخص محتوای نسبی آب برگ در شرایط خشکی گردید.