مقاله مطالعه اثرات توام مونولورين و اسانس هاي پونه (.Mentha pulegium L) و نعناع (.Mentha spicata L) روي باسيلوس سرئوس و اشريشياکولاي O157:H7 در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۶۵۷ تا ۶۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات توام مونولورين و اسانس هاي پونه (.Mentha pulegium L) و نعناع (.Mentha spicata L) روي باسيلوس سرئوس و اشريشياکولاي O157:H7 در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مونولورين
مقاله اسانس پونه
مقاله اسانس نعناع
مقاله اشريشاکولاي O157:H7

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيريزنقدهي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي روحاني سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كريم گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: رضويلر ودود
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي امير
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مونولورين و اسانس هاي نعناع و پونه هر کدام داراي فعاليت هاي ضد باکتريايي مختلف روي اجرام ميکروبي هستند. تشديد فعاليت ضد باکتريايي روي باسيلوس سرئوس ۱۱۷۷۸ ATCC و اشريشياکولاي O157:H7 و نيز پي بردن به اثرات توام آنها از اهداف اين تحقيق بودند. مواد و روش بکار رفته در اين تحقيق مشتمل بر تهيه مونولورين، تهيه اسانس گياهان مورد مطالعه و آناليز ترکيب شيميايي آنها با روشGC/MS، تهيه ميزان تلقيح باکتريايي، انجام آزمايشات تعيين حساسيت ضد ميکروبي به روش Broth micro dilution MIC testing و بلاخره تحليل آماري نتايج با نرم افزار SPSS بودند. حداقل غلظت مهارکنندگي رشد (MIC) اسانس پونه، اسانس نعناع، مونولورين، ترکيب مونولورين با اسانس پونه و ترکيب مونولورين با اسانس نعناع روي باسيلوس سرئوس و اشريشياکولاي O157:H7 معني دار بودند MIC .(p<0.01) ترکيب اسانس پونه با مونولورين و نيز ترکيب اسانس نعناع با مونولورين روي باسيلوس سرئوس در مقايسه با MIC اسانس هاي پونه و نعناع بصورت جداگانه معني دار بودند (p<0.01) .ترکيب مونولورين با اسانس نعناع اثر مهاري سينرژيستي روي اشريشياکولاي O157:H7 نشان داد. موثرترين عوامل ضد ميکروب روي باسيلوس سرئوس، مونولورين، ترکيب مونولورين با اسانس پونه و ترکيب مونولورين با اسانس نعناع، و کم تاثيرترين عامل روي آن، اسانس نعناع بودند. همچنين موثرترين عامل ضد ميکروب روي اشريشياکولاي O157:H7 اسانس پونه، و کم تاثيرترين عامل روي آن، مونولورين بود. باتوجه به اين که MIC ترکيب مونولورين با اسانس پونه و نيز ترکيب آن با اسانس نعناع روي اشريشياکولاي O157:H7 در مقايسه با MIC مونولورين بصورت جداگانه معني دار نبود لذا براي تاثير قابل توجه روي اشريشياکولاي O157:H7 و نيز ساير باکتريهاي گرم منفي، ترکيب مونولورين با عوامل شلاته کننده و نيز ساير عوامل ضد ميکروب طبيعي پيشنهاد مي گردد.