مقاله مطالعه اثرات حفاظتي ساكارومايسز بولاردي بر آسيبهاي كبدي ناشي از سالمونلا تيفي موريوم در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات حفاظتي ساكارومايسز بولاردي بر آسيبهاي كبدي ناشي از سالمونلا تيفي موريوم در رت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كبد
مقاله هيستوپاتولوژي
مقاله ساكارومايسز بولاردي
مقاله سالمونلا تيفي موريوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي شريف آباد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سالمونلوز يكي از بيماريهاي عفوني در تمام گونه هاي حيوانات است كه تظاهر باليني آن به صورت سپتي سمي يا اسهال مي باشد. بسياري از تحقيقات اخير نشان مي دهد كه برخي پروبيوتيكها مانند ساكارومايسز بولاردي مي توانند از رشد باكتريهاي انتروپاتوژنيك مانند سالمونلا در شرايط آزمايشگاه جلوگيري نمايند. همچنين با كمك اين مخمرها مي توان از بروز ضايعات پاتولوژيك اين باكتري در شرايط زنده و داخل بدن موجودات زنده نيز جلوگيري كرد. به اين منظور ۳۰ سر موش نر خريداري شده به سه گروه A و B و C تقسيم شدند. موشهاي گروه B و C هر كدام به ترتيب ۱ ميلي ليتر محلول حاوي ۱۰۷ و ۱۰۸ مخمر ساكارومايسز، به مدت ۵ روزبه صورت دهاني دريافت نمودند. در حاليكه حيوانات گروه A فقط ۱ ميلي ليتر سالين نرمال به عنوان گروه كنترل دريافت نمودند. به همه موشها در روز پنجم يک ميلي ليتر سوسپانسيون ميکروبي حاوي ۱۰۷ باکتري سالمونلا تيفي موريوم خورانده شد. در روز دهم بعد از تجويز باکتري، تمامي موشها يوتانايز شدند . نمونه هاي بافتي مناسب از كبد آنها تهيه و بررسي گرديد. نتايج حاصل از بررسي هيستوپاتولوژيک كبد با استفاده از آزمون دقيق فيشر به طور توصيفي مورد بررسي قرار گرفت. نكروز كانوني در كبد ۶ موش در گروه كنترل مشاهده گرديد.اين در حالي بود كه در گروه آزمايش هيچ ضايعه پاتولوژيك مشخصي در كبد رويت نگرديد. نتايج مطالعه حاضر بيان مي كند كه ساكارومايسز بولاردي داراي اثرات حفاظتي ناشي از ضايعات سالمونلا تيفي موريوم در بدن موش ها مي باشد.