مقاله مطالعه اثرات دما برفنولوژي رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد هيبريدهاي ذرت در منطقه جيرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات دما برفنولوژي رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد هيبريدهاي ذرت در منطقه جيرفت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله دما
مقاله رقم
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: چوكان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آباد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرهادي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات دما بر عملکرد و اجزاي عملکرد و مراحل فنولوژيک هيبريد هاي مختلف ذرت دانه اي طي دو سال زراعي ۱۳۸۶-۸۵ آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت به اجرا در آمد. عامل تاريخ کاشت به عنوان فاکتور اصلي در سه سطح شامل ۲۵ تير، ۱۰ مرداد و ۲۵ مرداد و رقم به عنوان فاکتور فرعي در دوازده سطح شاملZP434، BC404، OSSK444، BC504، KSC500، G3337، NS540، BC666، BC678، KSC704،G3393  و KSC700 قرار داشتند. نتايج نشان داد عامل سال و تاريخ  کاشت ذرت با وجود آن که بين تاريخ  کاشت اول و سوم يک ماه فاصله زماني وجود داشت، تاثير معني داري بر عملکرد دانه به دنبال نداشت و فقط منتهي به %۳٫۹ کاهش عملکرد دانه در تاريخ کاشت سوم گرديد که از لحاظ آماري معني دار نبوده است. هيبريد هاي مورد آزمايش در سطح احتمال يک درصد بر عملکرد دانه ذرت تاثير معني داري باقي گذاشتند. بيشترين عملکرد به هيبريد هاي BC678 با ۱۱٫۴۸۹ تن در هکتار و BC666 با ۱۱٫۴۰۴ تن در هکتار متعلق به گروه رسيدگي FAO600 و هيبريد هاي KSC704 با ۱۱٫۲۵۳ تن در هکتار و G3393 با ۱۱٫۱۱۰ تن در هکتار متعلق به گروه رسيدگي FAO700 مي باشد. تاريخ کاشت تاثير معني داري بر اجزاي عملکرد دانه نداشت. هيبريد هاي مورد مطالعه در سطح احتمال يک درصد تاثير معني داري بر اجزاي عملکرد دانه باقي گذاشتند. از لحاظ تعداد دانه در رديف بلال، به ترتيب هيبريد هاي BC678 با ۳۷٫۸،KSC704  با ۳۷٫۸ بيشترين و هيبريد KSC500 با ۲۹٫۵ کمترين تعداد دانه در رديف بلال را به خود اختصاص دادند. درجه روز رشد  (GDD) مورد نياز از زمان کاشت تا ظهور گل آذين نر، گرده افشاني و ظهور گل آذين ماده در سطح احتمال پنج درصد و GDD مورد نياز از کاشت تا ظهور گياهچه و رسيدن در سطح احتمال يک درصد بين سال هاي مختلف اختلاف معني داري نشان داد.