سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا پهلوان – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
غلامعلی کیخا – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
محمدرضا نارویی راد – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
علیرضا اکبری مقدم – عضو مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

کمبودعناصر کم مصرف در اراضی زیر کشتغلات گسترش جهانی دارد و میلیونها هکتار از اراضی قابل کشت در دنیا دارای کمبود یک یا چند عنصر غذایی کم مصرف هستند. طبق گزارش ولچ و همکاران (۱۹۹۱)، حدود ۴۰ درصد از جمعیت دنیا از کمبود عناصر ریز مغذی از جمله روی رنج می برند. الیماز و همکاران (۱۹۹۷) با استفاده از روشهای مختلف مصرف سولفات روی در ارقام مختلف گندم نتیجه گرفتند که مصرف سولفات روی نه تنها عنملکرد را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد بلکه غلظت این عنصر در دانه گندم هم فزونی یافته و سبب غنی سازی دانه می شود. سیادت و همکاران (۱۳۷۸)، در آزمایش تاثیر کودهای دارای عناصر ریزمغذیمشاهدهکردند که اثر این کودها بر عملکرد دانه گندم معنی دار بود. غلظت بحرانی روی در خاکهای کشور ۰/۷۷ میلی گرم بر کیلوگرم، غلظت بحرانی منگنز ۴/۶ میلی گرم بر کیلوگرم و برای آهن ۴/۵ میلی گرم بر کیلوگرم می باشد(ملکوتی و همکاران ۱۳۷۷). اراضی زیادی از خاکهای منطقه سیستان به دلیل بالا بودن PH خاک و کمی مواد آلی خاک دچار کمبود عناصر ریز مغذی می باشد . هدف از اجرای آزمایش بررسی اثرات اصلی و متقابل این عناصر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم بوده است.