سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعطاالله حسینی – عضو هیات علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
نغیمه بدراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا
بهنیا هوشیارخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندرا

چکیده:

مطالعات جامع برای انجام امور عمرانی در مناطق جنگلی و پیش بینی اثرات مثبت و منفی آن در عرصه باید مطابق با اصول فنی باشد . عدم تطبیق فعالیتهای عمرانی با اصول فنی، باعث خسارتها و لطمات جبران ناپذیری می گردد. که بسیاری از آنها تغیرات اکولوژیکی را سبب شده اند . بنابراین باید اصولی را مد نظر قرار داد تا مجموعه اقدامات ما کمترین آثار نامطلوب را برجای بگذارد و حفظ موجودی جنگل برای بهره مندی از فواید بیشمار آن در اولویت قرار گیرد.این بررسی در جنگلهای تحت پوشش شرکت چوب و کاغذ از جنگلهای ساری به انجام رسیده است . در این تحقیق آثار حاصل از لوله گذاری نفت که از عرصه های مختلف جنگلی عبور کرده مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که لوله گذاری های عمیق در یک منطقه حساس به لغزش و رانشهای متناوب باعث فرسایش و تخریب بیشتر جنگل می شود از آنجا که مسیرهای لوله گذاری در کنار جاده ها طراحی می شود قسمت رانشی حاصل از لوله گذاری ها باعث مدفون شدن جاده و جابجای ی مسیر جاده می گردد که باید هزینه های گزافی برای بازسازی و ترم یمم جاده پرداخت شود . یکی دیگر از ا ثرات منفی لوله گذاری در جنگل نش ت نفت از پارگی لوله هاست که بدلیل نفوذ نفت در لایه های خاکی، هزاران درخت و جانوران خاکزی و هوازی موجود در اکوسیستم بدلیل آلودگی ن فتی خواهند مرد . این نشستها باعث تغییر سیمای جنگل و نابودی بسیاری از درختان و جابجایی میلیونها تن خاک می شود . که در نهایت سیمای طبیعی جنگل را دگرگون خواهد ساخت و باعث تبدیل جنگل به زمین های فاقد حیات می شود.