سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون سینائیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مهدی زارع – ریاست پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس
حسین میرزائی علویجه – مدیر اجرایی شبکه شتابنگاری کشور
اسماعیل فرزانگان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

بررسی ویژگیهای زمین لرزه های اخیرو پی آمدهای آنها نشان داده است که انواع خاک در هنگام رویداد زمین لرزه ها رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهند و بنابر صدمات وخسارات وارده مستقیماً به شرایط ساخگاهی وابسته است . به همین ترتیب سری های زم انی ثبت شده از جمله شتابنگاشتها در هنگام رویداد زلزله ها نیزعلاوه بر ویژگیهای چشمه و مسیر، تحت تاثیر شرایط ساختگاهی است . از آنجاییکه از جمله مشخصات ضروری شتابنگاشتها برای کاربردهای آتی مشخص بودن نوع خاک ایستگاههای مربوطه است، بنابراین در این مطالعات با است فاده از روش مرسوم لرزه نگاری شکست مرزی کم عمق طبقه بندی نوع خاک در ۵۰ ایستگاه شتابنگاری انجام شده است . سپس برای حل مشل شرایط مرزی در طبقه بندیهای مبتنی بر سرعت موج برشی(Vs- ) 30 از روش ی دیگر مبتنی بر تعیین فرکانس ،بنیادی استفاده شده است . بدین منظور روش نسبت طیفی مولفه های افقی به قائم(H/V)شتابنگاشتهای ثبت شدهبکار گرفته شده و با تلفیق نتایج هر دو روش در ایستگاههای مطالعه شده و تعدادی از ایستگاههای مطالعه شده قبلی معیارهای جدیدی برای طبقه بندی نوع خاک ها معرفی و کارآیی آنها نشان داده شده است.