مقاله مطالعه اثرات شوري بر خصوصيات جوانه زني در گونه هاي اسپرس و يونجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۴۹۱ تا ۵۰۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات شوري بر خصوصيات جوانه زني در گونه هاي اسپرس و يونجه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله خصوصيات جوانه زني
مقاله يونجه Medicago sativa و اسپرس Onobrichis sativa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگيان كاشاني ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر غلظت هاي مختلف شوري بر جوانه زني گونه هاي Medicago sativa و Onobrichis sativa آزمايشي در قالب فاکتوريل با پايه طرح کاملا تصادفي در ۴ تکرار با پنج سطح شوري (شامل غلظت هاي صفر، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰ ميلي مولار) با استفاده از کلرايد سديم و کلسيم انجام شد. از هر گونه گياهي دو ژنوتيپ انتخاب و به منظور بررسي خصوصيات جوانه زني، براي هر گونه آزمايشي مستقل در شرايط آزمايشگاهي در دستگاه ژرميناتور انجام شد. داده ها ثبت و ويژگي هاي سرعت جوانه زني، طول ساقه چه، طول ريشه چه، طول گياهچه، نسبت ساقه چه به ريشه چه (S/R)، شاخص بنيه بذر و وزن خشک گياهچه تعيين گرديدند. نتايج حاصل از مرحله جوانه زني با اعمال تنش شوري نشان داد که تفاوت بين تيمارهاي شوري در تمامي صفات، در سطح يک درصد معني داري بود. همچنين بين ميانگين اسپرس و يونجه از نظر وزن خشک گياهچه، نسبت S/R و طول ريشه چه در سطح يک درصد اختلاف معني دار وجود داشت. در بررسي اثرات متقابل گونه در شوري، هر دو گونه در غلظت هاي بالاي تنش، کاهش معني داري را براي صفات سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه، طول گياهچه و شاخص بنيه بذر نشان دادند. از طرفي اسپرس و يونجه بيشترين تفاوت را از لحاظ وزن خشک گياهچه و نسبت ساقه چه به ريشه چه بين کليه صفات نشان دادند. بيشترين درصد جوانه زني يونجه در سطح شوري متوسط ۱۰۰) ميلي مولار) بدست آمد و بذرهاي اسپرس در شرايط تنش شوري شديد ۳۰۰) ميلي مولار) درصد جوانه زني بهتري نسبت به يونجه داشتند.