مقاله مطالعه اثرات ضد باکتريايي و ضد قارچي عصاره هاي هيدروالکلي و اتري گياه بلوط ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۷ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات ضد باکتريايي و ضد قارچي عصاره هاي هيدروالکلي و اتري گياه بلوط ايراني
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط ايراني
مقاله عصاره هيدروالكلي
مقاله عصاره اتري
مقاله اثرات ضدميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاران مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اخيرا با توجه به افزايش جمعيت ميکروب هاي مقاوم به آنتي بيوتيک ها و شناخت بيشتر عوارض جانبي داروهاي سنتتيک شيميايي روز به روز استفاده از داروهاي گياهي با خواص ضدميکروبي رايج تر مي شود. گياهان جنس بلوط از گياهان غالب در نواحي شمال و مرکز ايران هستند که گونه هاي مختلفي دارند. جنس بلوط متعلق به خانواده Fagaceae است. گونه بلوط ايراني بين اين گونه ها غالب است. اين گونه بلوط پر انتشارترين گونه در رشته كوه زاگرس است و جاي رويش آن تمام جنگل هاي مغرب (كرمانشاه و كردستان، اطراف شيراز، كازرون، بوشهر، دشت ارژن و نقاط ديگر زاگرس) مي باشد. اثرات درماني بعضي از گونه هاي اين جنس به اثبات رسيده است. هدف اين مطالعه بررسي اثرات ضد ميکروبي عصاره هيدروالکلي و اتري ميوه گياه بلوط ايراني بود.
روش بررسي: عصاره هاي هيدروالکلي و اتري اين گياه به روش خيساندن (ماسراسيون) استخراج شد. اثر مهاركنندگي دو عصاره بر دو باکتري گرم مثبت (باسـيلوس سوبتيليس و استافيلوکوکوس اورئوس)، دو باکتري گرم منفي (کلبسيلا پنومونيه و اشريشيا کلي) و دو قـارچ (کانديدا آلبيکنس و ساکارومايسس سرويزيه) آزمايش شد. حداقل غلظت مهاركـنندگي (MIC) به شيوه براث ميكرودايلوشن تعيين شد.
يافته ها: بررسي هاي انجام شده نشان داد هر دو نوع عصاره هيدروالكلي و اتري روي همه سوش هاي ميكروبي مورد بررسي داراي اثر ضد ميكروبي هستند و رشد آنها را مهار مي كنند. اثر مهاركنندگي عصاره ها بر باكتري هاي گرم مثبت نسبت به باكتري هاي گرم منفي بيشتر بود. مقايسه MIC  های مربوط به عصاره ها و آنتي بيوتيك ها (تتراسايکلين عليه باکتري هاي گرم مثبت، جنتامايسين عليه باکتري هاي گرم منفي و نيستاتين عليه قارچ ها) نشان داد که اثر ضد ميكروبي عصاره ها نسبت به آنتي بيوتيک هاي مورد استفاده كمتر مي باشد.
نتيجه گيري: در پايان مي توان نتيجه گيري کرد که عصاره هاي هيدرو الکلي و اتري گياه بلوط ايراني داراي اثر مهاري بر روي قارچ و باکتري هاي گرم منفي و مثبت مي باشد.