مقاله مطالعه اثرات طولاني مدت تغذيه بر فعاليت فوليکولي تخمدان در قبل و بعد از بلوغ جنسي در تليسه هاي برهمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۳۴ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات طولاني مدت تغذيه بر فعاليت فوليکولي تخمدان در قبل و بعد از بلوغ جنسي در تليسه هاي برهمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت فوليکولي تخمدان
مقاله تغذيه
مقاله تليسه هاي برهمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي فيروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، تعيين اثرات طولاني مدت تغذيه بر فعاليت فوليکولي تخمدان در قبل و بعد از بلوغ جنسي در تليسه هاي برهمن بود. تعداد ۲۲ راس گوساله برهمن در حال رشد، به طور تصادفي و بر اساس سن و وزن اوليه به ۲ گروه مساوي تقسيم شدند. گروه ۱، تليسه هايي که از چراگاه خوب تغذيه و گروه ۲، تليسه هايي که از چراگاه فقير تغذيه کردند. فعاليت فوليکولي تخمدان در هر دو گروه با استفاده از دستگاه فراصوت به صورت هفته در ميان ثبت شد. متوسط تعداد فوليکول هاي ذخيره اي (۲-۰ ميلي متر) در تليسه هاي گروه ۱ به طور قابل ملاحظه اي بيش از گروه ۲ بوده است (P<0.05). ميانگين تعداد فوليکول هاي كوچك (۵-۳ ميلي متر) در طول آزمايش در نوسان بوده و با اين وجود، متوسط تعداد فوليکول هاي بالا در گروه ۱ به طور معني داري بيشتر بود (P<0.05). الگوي رشد فوليکول هاي متوسط (۹-۶ ميلي متر) براي هر دو گروه در طول آزمايش مشابه بوده است (P>0.05). اندازه بزرگ ترين فوليکول در طول دو ماهه اول آزمايش افزايش يافت (P>0.05)، اما پس از آن ثابت ماند. ميانگين تعداد فوليکول هاي بزرگ (حداقل ۱۰ ميلي متر) در بين گروه هاي آزمايشي تفاوت معني داري نداشت (P>0.05). اگرچه درصد فوليکول هاي کوچک، متوسط و بزرگ در بين گروه هاي آزمايشي يكسان بوده، اما درصد فوليکول هاي ذخيره اي در تليسه هاي تغذيه شده از چراگاه خوب بيشتر بوده است (P<0.05). اندازه بزرگ ترين فوليکول آماده براي تخمک ريزي در تليسه هاي گروه ۱ بيش از گروه ۲ بود (P<0.05). درصد تخمك ريزي براي تيمارهاي ۱ و ۲ به ترتيب ۱۰۰ و ۱۰ مي باشد (P<0.05). اين نتايج نشان مي دهند که تغذيه ممکن است با تحريک فوليکول هاي ذخيره اي و نيز با افزايش اندازه فوليکول هاي بالغ سبب افزايش ميزان تخمک ريزي شود.