سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن سیلسپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

طی یک آزمایش مزرعه ای، اثرات مصرف نیترو ژن و بور در خصوصیات کمی و کیفی پنبه رقم ورامین با طرح آماری کرت های خرد شده با سه تکرار در یک خا ک لوم مورد بررسی قرار گرفت . سطوح مختلف نیترو ژن (۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰) کیلوگرم در هکتار (N) به عنوان کرت های اصلی و سه سطح مصرف بور (محلول پاشی هنگام ظهوراولین گل ، محلول پاشی دو هفته بعد از ظهور اولین گل ، محلول پاشی چهار هفته بعد از ظهور اولین گل ) به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند .صفات تعداد غوزه ، وزن غوزه ، وزن وش غوزه ، وزن الیاف غوزه، عملکرد، عملکرد الیاف ، طول الیاف ، یکنواختی الیاف ، استحکام الیاف، ظرافت الیاف مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها ی آزمایش نشان داد که اثرات اصلی نیتروژن و بور روی تعداد غوزه از نظر آماری معنی دار است .نتایج نشان داد که با مصرف نیترو ژن، تعدا غوزه در بوته بطور معنی داری افزایشمی یابد.از طرف دیگر هرچه تعداد محلول پاشی بور بیش تر می شود ، تعداد غوزه نیز افزایش می یابد. وزن غوزه تحت تاثیر عامل نیترو ژن و عامل بور قرار گرفت و تفاوت آماری معنی داری در این خصوص مشاهده شد . درصد الیاف تنها تاثیر تیمار های نیترو ژن قرار گرفت و اثر بور در این خصوص معنی دار نبود .اثر عامل نیترو ژن و اثر عامل بور در خصوص عملکرد وش و الیاف کاملا معنی دار بود . نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده های آزمایش نشان داد که مصرف نیترو ژن و مصرف بور باعث افزایش عملکرد الیاف و وش شده است.