سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن سیلسپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

کادمیوم یکی از مهم ترین آلایند ه ها در طبیعت به شمار می رود. استفاده از فاضلاب شهری و صنعتی در کشاورزی امروزه ، خصوصا در کشور ما که با کمبود منابع آب و خش کسالی مواجه است امری اجتناب ناپذیر است . با این وصف به دلیل وجود انواع آلاینده های شیمیایی، از جمله کادمیوم در فاضلاب ، استفاده از این فاضلاب ، مشکلات عدیده ای رابرای انسان و محیط زیست ایجاد می کند . شواهد و تحقیقاتزیادی دال بر اثرات روی و پتاسیم در کاهش جذب کادمیوم در گیاه وجود دارد . به منظور مطالعه تاثیر این دو عنصر در روند جذب کادمیوم توسط گیاه گندم و تاثیر این دو عنصر در سایر پارامترهای رشد ، طرح تحقیقاتی در قالب طرح آماری کرت های خرد شده با سه عامل اصلی (بدون مصرف پتاسیم ، مصرف پتاسیم براساس آزمون خا ک و مصرف پتاسیم دو برابر بیشتر از آزمون خا ک) و چهار عامل فرعی (شاهد بدونمصرف روی ، مصرف روی بصورت محلول پاشی ، مصرف روی در خاک و مصرف توام روی در خا ک همراه با محلول پاشی ) در ار اضی گندم کاری که با فاضلاب آبیاری میشدند به مدت یکسال زراعی اجرا شد. نتایج حاصل از اجرای آزمایش نشان داد که اثر عوامل اصلی (سطوح مختلف سولفات پتاسیم) و اثر عوامل فرعی (روش های مختلف مصرف سولفات روی ) در خصوص عمل کرد دانه ، عملکرد کاه، بیوماسو طول خوشه ، کاملا معنی دار است ، ولی اثرات متقابل درخصوص صفات فوق معنی دار نیست . در خصوص وزن هزاردانه و تعداد دانه در خوشه تنها اثر عوامل فرعی کاملا معنی دار بود . مصرف سولفات پتاسیم عملکرد دانه و کاه و طول خوشه را افزایش داد و لی تفاوت آماری معنی داری بین دو تیمار مصرف پتاسیم بر اساس آزمون خاک یا دو برابر آن وجود نداشت . بالاترین عمل کرد معنی دار دانه ( ٧١٥٥ کیلوگرم در هکتار) و کاه ( ١٤٨٣٣ کیلوگرم در هکتار) و طول خوشه ( ١١٨ میلی متر)از تیمار مصرف سولفات روی بصورت محلول پاشی همراه با مصرف خاکی سولفات روی بدست آمد.