مقاله مطالعه اثرات &#945 توكوفرول و هورمون محرك فوليكولي روي بلوغ فوليكول هاي پره آنترال موش هاي نابالغ و اووسيت محصور در آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات &#945 توكوفرول و هورمون محرك فوليكولي روي بلوغ فوليكول هاي پره آنترال موش هاي نابالغ و اووسيت محصور در آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هورمون محرك فوليكولي
مقاله ويتامين E
مقاله فوليكول هاي پره آنترال
مقاله اووسيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگري فيروزآبادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جاويد آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي زارچي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بلوغ اووسيت در محيط(IVM) in vitro  راه تازه اي براي كاهش هزينه و تقليل اثرات جانبي تحريكات گنادوتروپين براي لقاح در محيط (IVF) in vitro است. براي ارزيابي بهتر ماهيت و اثرات هورمون هاي مختلف و پارامترهاي مهم روي رشد و حفظ اووسيت ها در محيط in vitro، مطالعه حاضر انجام شد. هدف از انجام اين پژوهش مطالعه اثرات a توكوفرول و هورمون محرك فوليكولي روي بلوغ فوليكول هاي پره آنترال موش هاي نابالغ و اووسيت محصور در آن بود.
روش كار: براي انجام آزمايش، فوليكول هاي پره آنترال سالم از تخمدان هاي موش هاي ماده ۶ هفته اي جدا و در محيط in vitro كشت داده شدند. فوليكول هاي پره آنترال در طول دوره ۶ روزه كشت در حضور غلظتهاي ۵، ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۱۰۰، ۱۸۰،۱۴۰ و ۲۲۰mIU/ml از FSH و غلظت هاي ۲۰، ۴۰، ۸۰، ۲۴۰، ۳۰۰ و ۴۰۰nmol/ml از a توكوفرول (ويتامين E) قرار گرفتند. فوليكول ها داخل انكوباتور با درجه حرارت ۳۷oC، رطوبت %۹۲ و CO2 برابر %۵ در هوا قرار گرفتند. اثرات مواد مختلف روي بلوغ اووسيت، گسيختگي وزيكول ژرمينال، تغيير قطر فوليكولها و ميزان ماندگاري آنها مورد بررسي قرار گرفت. نوع مطالعه تحقيقي بود و آناليز هاي آماري با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANOVA يكطرفه انجام گرفت.
يافته ها: در غلظت ۱۰۰IU/1 FSH افزايش قابل توجهي در قطر فوليكولي (۱۹۰±۵mm)، ميزان زيست پذيري (%۹۱±۴)، (%۸۱±۳) GVBD و بلوغ اووسيت (%۵۹±۶) مشاهده شد. a توكوفرول بقا فوليكولي را افزايش داد اما روي قطر، GVBD و ميزان بلوغ اووسيت اثري نداشت. در حاليكه محيط حاوي تركيب a توكوفرول و FSH افزايش قابل توجهي در تمام پارامترها شامل قطر فوليكولي (۲۱۰±۵mm)، ميزان زيست پذيري (%۹۵±۳)، (%۹۳±۳) GVBD و بلوغ اووسيت (%۷۶±۵) نشان داد.
نتيجه گيري:
FSH  ويتامين E هر يك به تنهايي ميزان بلوغ فوليكول و اووسيت داخل آن را افزايش مي دهند اما تركيب آنها تاثير قابل توجه تري روي سرعت رشد فوليكول ها و اووسيت محصور در آن دارد.