سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نجمه مهرابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید محمد جواد آروین – عضوهیات علمی بخش تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا خواجویی نژاد – عضو هیات علمی بخش زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیرماده ضد تعرق آترازین بر رشد و نمو و عملکرد ذرت دابل کراس علوفه ای و دانه ای ۳۰۷ تحت تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان، به صورت اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. کرت های اصلی شامل دور آبیاری (هفت و ده روز) و کرت های فرعی شامل غلظت های مختلف آترازین (صفر، ۲۰۰ و ۴۰۰ پی پی ام) بودند. دور آبیاری ۱۰ روز باعث کاهش معنی دار وزن تر علوفه به میزان ۲۴ درصد، وزن خشک علوفه به میزان ۵۰ درصد ، عملکرد دانه به میزان ۵۴ درصد و وزن هزار دانه به میزان ۴۸ درصد گردید . اثر متقابل دور آبیاری و آترازین معنی دار بود ، بطوریکه تحت شرایط غیر تنش خشکی (دور آبیاری هفت روز ) تیمارهای آترازین باعث کاهش وزن خشک علوفه، عملکرد دانه و وزن هزار دانه گردید، ولی تحت شرایط تنش خشکی (دور آبیاری ۱۰ روز)آترازین باعث افزایش وزن خشک علوفه به میزان ۳۰ درصد و وزن هزار دانه به میزان ۱۶ درصد گردید.