سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رقیه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی
نادعلی بابائیان جلودار – عضو هیات علمی مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. دانشگاه مازندران
نادعلی باقری – عضو هیات علمی مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. دانشگاه مازندران

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی تأثیر اشعه گاما بر شاخص های جوانه زنی و رشدی کلزا در سال زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ در مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری صورت گرفت . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۶ دز اشعه (۵۰۰، ۷۰۰، ۹۰۰، ۱۱۰۰، ۱۳۰۰ گری و دز صفر به عنوان شاهد) و ۵ تکرار بر روی ارقام RGS003 و زرفام اجرا گردید. نتایج نشان داد که دزهای مختلف اشعه روی درصد جوانه زنی بذور تأثیر معنی داری داشت به طوری که بیشترین (x=92/5) و کمترین (x=87) درصد جوانه زنی به ترتیب مربوط به تیمارهای ۵۰۰ و ۱۱۰۰ گری بود . سرعت جوانه زنی بذور نیز تحت تأثیر معنی دار دز اشعه بود و مقایسه میانگین تیمارهای مورد آزمایش نشان داد که بیشترین و کمترین سرعت رشد به ترتیب مربوط به دز های ۹۰۰ (x=5/78) و ۱۱۰۰ (x=5/56) است. برای صفات طول ریشه چه و ساقه چه اثر دز، رقم و اثر متقابل دز و رقم معنی دار شد . به طوری که که کمترین طول ریشه چه (x=3/68) و ساقه چه (x=3/86) مربوط به د ز ۱۳۰۰ و بیشترین طول ریشه چه (x=5/3) و ساقه چه (x=4/6) به ترتیب مربوط به دز ۵۰۰ و ۹۰۰ بود. همچنین مقایسه میانگین های مربوط به اثر متقابل دو عامل نشان داد که رقم RGS003 در دز ۹۰۰ بیشترین و رقم زرفام در دز ۱۳۰۰ کمترین طول ریشه چه را دارا می باشند. بیشترین و کمترین طول ساقه چه نیز به ترتیب مربوط به دز ۹۰۰ رقم زرفام و دز ۱۳۰۰ گری رقم RGS003 می باشد. لازم به ذکر می باشد که تیمار شاهد در مورد صفات فوق دارای مقادیر بیشتری نسبت به سایر تیمارها بود.