سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
بهاره صیامی – گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
عذرا عطایی عظیمی – گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران
بابک دلنواز هاشملویان – گروه زیست شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده:
گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) تیره کاسنی گیاهی علفی، یکساله می باشد. دانه های گلرنگ سرشار از مواد غذایی پروتئینی و روغنی ذخیرهای است. دانه رست این گیاه در ابتدای رشد، مثل سایر گیاهان، نیازی به نور برای انجام فتوسنتز ندارد ولی با داشتن ریشه مناسب و تبدیل اندامک های سلولی مثل اتیوپلاست به کلروپلاست در حضور نور، زمان زنده ماندن و استقلال دانه رست افزایش می یابد. در این پژوهش اثر طول موجهای مختلف نور روی رنگیزه های فتوسنتزی در کشت در پتریدیش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. دانه های گلرنگ کشت شده با فیلترهای آبی (۵۵۶ نانومتر)، قرمز (۸۰۰-۶۰۴)، سبز (۸۰۰-۷۵۷ نانومتر)، بی رنگ (نور مرئی) و سیاه (تاریکی) محصور و به مدت ۹ روز در کشت پتری تحت نور طبیعی و لامپ در کشت پتریدیش قرار داده شد. نتایج تابش اثر طول موجهای مختلف نور بر رنگیزه های فتوسنتزی نشان داد که تاریکی و نور مرئی طبیعی بیشترین اثر محرک بر کلروفیل a و b و نور مرئی لامپ بیشترین اثر بازدارنده را داشت.