سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود میرزائی – بخش شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
ناصر هادی پور – بخش شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا ابوالحسنی – بخش فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تاثیر برهم کنش های پیوندهیدرژنی بر ت انسورهای شیب میدان الکتریکی هسته های ۱۴ N و ۱۷ O در ساختار کریستالی تیمین به روش محاسباتی نظریـه تـابعی چگـالی مـورد مطالعه قرار گرفت . برای این منظور یک مجموعه پنج مولکولی با داده های کریستالوگرافی اشعه ایکس آماده شد تا تاثیرات برهم کنش های پیوندهیدروژنی بر روی مولکـول مرکزی لحاظ گردد . برای انجام محاسبات از روش B3LYP و مجموعه پایه ۶-۳۱۱++G** استفاده شده است . نتایج محاسـبه شـده ح کایـت از آن دارنـد کـه مولکـول مرکزی در ساختار پنج تایی با دو نوع برهم کنش پیوندهیدروژنی ) N-H…O و ) C-H…O درگیر می باشد . برهم کنش قوی N-H…O بر تانسورهای شیب میدان الکتریکـی هسته های O -2 ، N -1 و N -3 تاثیر عمده ای دارد و برهم کنش C-H…O نیز بر تانسور شیب میدان الکتریکی هسته O -4 تاثیر می گذارد .