مقاله مطالعه اثر تجويز نيکوتين مادري بر تغييرات کلاژن نوع IV ريوي نوزادان در موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تجويز نيکوتين مادري بر تغييرات کلاژن نوع IV ريوي نوزادان در موش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم تنفسي
مقاله نيکوتين
مقاله کلاژن نوعIV
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك روش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معين عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: كريم فر محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه و ارزيابي اثر تجويز نيکوتين مادري بر تغييرات کلاژن ريه نوزادان موش.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از ۲۴ موش ماده نژاد balb/c استفاده شد که با تعيين روز صفر بارداري به دو گروه تجربي و دو گروه کنترل تقسيم شدند. به گروه تجربي ۱ از روز پنجم تا پايان دوره بارداري روزانه mg/kg3 نيکوتين به صورت داخل صفاقي تزريق شد و در گروه تجربي ۲ اين عمل تا دو هفته پس از زايمان ادامه يافت. گروه هاي کنترل نيز حجم مشابهي از نرمال سالين در زمان هاي مشابه دريافت نمودند. در پايان دوره همه نوزادان تجربي و کنترل پس از بيهوشي عميق قطع نخاع شده و ريه هاي آنان به منظور مطالعات ايمونوهيستوشيمي تثبيت و آماده سازي شد.
يافته ها: يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد که واکنش کلاژن در غشاي پايه برونشيال و ماده خارج سلولي پارانشيم ريوي نوزادان گروه هاي تجربي نسبت به کنترل به شکل معني داري افزايش يافته است. علاوه بر اين در سلول هاي پارانشيم ريوي گروه تجربي ۲ نشانه هاي بارزي از مرگ سلولي ديده شد که در ساير گروه ها مشهود نبود.
نتيجه گيري: شواهد حاصل از اين مطالعه بر اين موضوع دلالت دارد که چنانچه مادران باردار در معرض نيکوتين مستمر قرار گيرند افزايش کلاژن غير قابل انکاري در غشاي پايه آلوئلي و ماده خارج سلولي ريوي فرزندان آنها پديد مي آيد. سيستم تنفسي اينگونه موجودات که نيکوتين را از طريق جفت و علاوه بر اين از طريق شير مادر نيز دريافت کرده اند به نوعي مستعد آسيب هاي ريوي مي شود که به سنتز غير متعارف کلاژن و حتي مرگ سلولي در پارانشيم ريوي آنان منجر مي شود.