مقاله مطالعه اثر تزريق داخل صفاقي (IP) عصاره آبي دانه رازيانه (Foeniculum vulgare mill) بر اسپرماتوژنز و تغييرات هيستولوژيکي بافت بيضه در موش صحرايي نر نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تزريق داخل صفاقي (IP) عصاره آبي دانه رازيانه (Foeniculum vulgare mill) بر اسپرماتوژنز و تغييرات هيستولوژيکي بافت بيضه در موش صحرايي نر نژاد ويستار
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره آبي
مقاله رازيانه (Foeniculum vulgare mill)
مقاله اسپر ماتوژنز
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي آهوانويي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شيروي عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير روشهاي مختلفي جهت جلوگيري از بارداري و نهايتا ازدياد جمعيت بکار گرفته شده است. با توجه به اينکه استفاده از داروهاي شيميايي علاوه بر تاثيرات درماني، اثرات ناخواسته و عوارض جانبي مربوط به خود را بهمراه دارد لذا بهره گيري از گياهان دارويي به درمان تعدادي از بيماريها کمک مي کند. در طب سنتي مصرف رازيانه به عنوان گياه آرام بخش، ضد اسپاسم، رفع کننده مشکلات گوارشي و از طرفي کاهش دهنده قدرت جنسي در مردان معرفي شده است. نتايج حاصل از آزمايشات مختلف در اين مطالعه بيانگر تاثير عصاره آبي دانه رازيانه بر فرايند اسپرماتوژنز و تغييرات هيستولوژيکي بافت بيضه در موش صحرايي مي باشد.
در اين پژوهش از رت نر بالغ نژاد ويستار با وزن تقريبي ۲۰۰±۲۲۰ گرم استفاده گرديده است. حيوانات به چهار گروه تجربي و يک گروه کنترل تقسيم شدند. گروهاي تجربي دوزهاي ۲۸۰ mg/kg، ۷۰، ۱۴۰ و ۳۵ از عصاره آبي دانه گياه رازيانه را بصورت تزريق داخل صفاقي به مدت ۱۵ روز دريافت کردند و در همين مدت گروه کنترل سرم فيزيولوژيک را به صورت داخل صفاقي  (IP)دريافت کردند. در پايان روز ۱۵به منظور بررسي هاي مورفومتريک بافت بيضه، آنها را از بدن خارج نموده طول و عرض آن را جهت محاسبه حجم بيضه با كوليس اندازه گيري كرده سپس وزن بيضه، وزن اپيديديم و همچنين وزن كانال وازودفران توسط ترازوي ديجيتالي اندازه گيري شدند. سپس بيضه ها جهت مطالعه بافتي به فيکساتور بوئن جهت بررسي مراحل بافتي منتقل گرديد. نتايج نشان داد عصاره آبي دانه رازيانه با دوزهاي مصرفي تاثيري بر وزن و حجم بيضه ها، وزن اپيديديم و کانال دفران نداشت. اما کاهش معني داري در ميزان تعداد اسپرماتيد در گروههاي تجربي که عصاره را با دوزهاي ۲۸۰ mg/kg و ۱۴۰ دريافت کرده بودند مشاهده شده است. کاهش قابل توجه در ميزان اسپرم ها، نشانگر تاثير دانه گياه رازيانه در کاهش فعاليتهاي توليد مثلي جنس نر است. شايان ذکر است به منظور تعيين دوزي که در آن ايجاد اسپرم به طور کامل متوقف شود و بررسي عوارض جانبي آن، تحقيقات بيشتر ضرورت دارد .