مقاله مطالعه اثر تزريق همزمان اينترلوکين -۱۵،GM-CSF در افزايش ايمني زايي پلاسميد بياني HIV-1-P24-Nef در مدل موش BALB/c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تزريق همزمان اينترلوکين -۱۵،GM-CSF در افزايش ايمني زايي پلاسميد بياني HIV-1-P24-Nef در مدل موش BALB/c
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني زايي
مقاله موش BALB/c؛ پلاسميد بياني HIV-1-P24-Nef؛ ژن GM-CSF؛ ژن اينترلوکين -۱۵

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ابتكار معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمنش كيهان
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: خرم خورشيد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده عادل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زهير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بيماري ايدز امروزه به عنوان يک مشکل جهاني مطرح است و تلاش فراواني براي ساخت واکسن موثر ضد بيماري ايدز صورت گرفته اما بي نتيجه مانده است. DNA واکسن ها از جمله واکسن هاي نسل جديد است که مي تواند سيستم ايمني را به خوبي تحريک نمايند با وجود اين، يافته هاي اخير نمايانگر ايمن زايي ضعيف اين دسته از واکسن ها است و اعتقاد بر اينست که اين دسته از واکسن ها نياز به عواملي چون ادجوانت ها دارد تا ايمني زايي بيشتري کسب نمايد. در اين پژوهش DNA واکسن کانديد براي HIV-P24-Nef ساخته شده است و سپس با استفاده از ادجوانت هاي ژني اينترلوکين -۱۵ و GM-CSF پاسخ هاي ايمني سلولي بررسي شده است.
مواد و روش ها: در اين پژوهش ساختار ژني HIV-P24-Nef در ناقل بياني يوکاريوتي ساخته شد و به عنوان ادجوانت از پلاسميدهاي بياني اينترلوکين -۱۵ و GM-CSF استفاده شد پس از تزريق واکسن کانديد به موش هاي BALB/c پاسخ هاي سيتوکيني، تکثير لنفوسيت ها و سايتوتوکسيسيتي لنفوسيت ها بررسي شد.
نتايج: يافته هاي حاضر نشان مي دهد که واکسن کانديد به طور معني داري پاسخ هاي ايمني سلولي را تحريک نموده است و استفاده از ادجوانت هاي ژني اينترلوکين -۱۵ و GM-CSF به صورت مجزا با واکسن کانديد، پاسخ هاي ايمني سلولي را به طور معني داري تقويت نموده است. تزريق همزمان ادجوانت هاي ژني در حالتي که نسبت دوز واکسن بيشتر از ادجوانت باشد پاسخ هاي ايمني سلولي را به طور معني داري افزايش مي دهد.
نتيجه گيري: توالي هايي که در بررسي حاضر به عنوان واکسن کانديد انتخاب شد ايمني زايي خوبي در مدل موشي از خود نشان داده است و تزريق همزمان ادجوانت هاي ژني اينترلوکين -۱۵ و GM-CSF موجب افزايش پاسخ ايمني سلولي به DNA واکسن مي شود.