سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلال محمدی (پیشوا) – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی
جعفر احمدی – استادیارعضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
نیراعظم خوش خلق سیما – استادیارعضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی (کرج)

چکیده:

است. (ROS) یکی از اثرات مهم شوری بر روی گیاه کاهش میزان فتوسنتز در گیاه به دلیل تولید اشکال اکسیژن کنشگر ۱ آزمایشی گلخانه ای در بصورت F.arundinacea و F. ovina برای بررسی نقش سیستم آنتی اکسیدانتی در دو گیاه فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران صورت گرفت. گیاهان در ۶ سطح مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه برداری از اندام (NaCl 200 و ۲۵۰ میلی مول ، ۱۵۰، ۱۰۰، ۵۰، مختلف شوری شامل ( ۰ هوایی در مرحله رشد رویشی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری به لحاظ وزن تر و خشک میان دو گیاه فوقوجود دارد، و گیاه اونیا نسبت به شوری حساس تر می باشد. میزان پروتئین محلول برگ، آنزیم آسکوربات پراکسیداز، کاتالاز و در تمامی سطوح با افزایش شوری بالا رفته است که این افزایش در برخی سطوح معنی F.arundinacea پراکسیداز در گیاهمعمولا از سطح ۱۰۰ میلی مولار به بعد کاهش رخ داده که این کاهش در برخی سطوح F. ovina دار بوده است، اما در گیاه معنی دار بود. به طوری کلی نتایج نشان داد که در گیاه متحمل تر (با توجه نتایج وزن تر و خشک این دو گیاه) با افزایش شوری در تمامی سطوح افزایش مقدار پروتئین و آنزیم ها رخ داده است.