سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سلیمان محمدی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی آذربایجان غربی، بخش میاندوآب
سوران شرفی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
مهدی بیات – دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
بهزاد سرخی – موسسه تحقیقات، اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش غلات

چکیده:
به منظور مطالعه اثر تنش خشکی بر میزان فعالیت انزیم‌های آنتی اکسیدانت در ارقام مختلف جو، آزمایشاتی با ۲۰ ژنوتیپ جو به صورت طر بلوک کامل تصادفی در سه تکرار، در دو شرایط کشت جداگانه، ابیاری کامل و قطع آبیاری در مرحله سنبله‌دهی در سال زراعی ۸۷-۸۶ در ایستگاه ساعتلوی مرکز تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ارقام از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی اختلاف کاملاً معنی داری وجود دارد. (فرمول در متن اصلی مقاله) افزایش یافتند که این میزان در ارقام مقاوم بیشتر از ارقام حساس بود. از طرفی با محاسبه ضرایب همبستگی بین صفات مورد مطالعه در شرایط نرمال و تنش مشاهده گردید که هر دو شرایط بین فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانت و میزان آسیب‌پذیری لیپیدی، پروتئینی، و DNA اختلاف کاملاً معنی‌دار و منفی وجود دارد. در نهایت با در نظر گرفتن کلیه صفات و امتیازبندی با روش آروتاچالام و بانودیوپاندیای مشخص شد که ارقام ۱۱، ۱۸ و ۱۹ از لحاظ مقاومت به تنش برتر از ارقام دیگر بودند.