مقاله مطالعه اثر تنش شوري بر ميزان کلروفيل در اسپرس و يونجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۷۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تنش شوري بر ميزان کلروفيل در اسپرس و يونجه
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله کلروفيل
مقاله اسپرس
مقاله يونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگيان كاشاني ساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق براي بررسي تحمل گياهان مرتعي به تنش شوري انجام گرفته است و اثر اين تنش بر ميزان کلروفيل دو ژنوتيپ گياهان اسپرس و يونجه مورد ارزيابي قرار گرفت. براي هر گونه، آزمايش فاکتوريل با پنج سطح شوري صورت گرفت. اين تحقيق در قالب آزمايشي با استفاده از نمک کلرايد سديم و کلسيم محلول در آب براي بررسي ميزان رشد رويشي گياهچه ها در گلدان انجام گرفت. داده ها ثبت و صفات غلظت کلروفيل a، غلظت کلروفيل b و غلظت کلروفيل کل (a+b) آناليز شدند.
نتايج به دست آمده از مرحله رشد گياهچه با اعمال تنش شوري نشان داد که غلظت هاي بالاي تنش، سبب کاهش معني دار ۰٫۰۱ درصد ميزان کلروفيل در گونه ها شده است. سنجش ميزان کلروفيل در مرحله رشد رويشي گياهان در گلدان ها نشان داد که بين دو گونه از نظر کلروفيل a و کلروفيل کل تفاوت معني داري در سطح ۰٫۰۱ وجود داشته و در بررسي اثر متقابل نيز اسپرس در تمامي سطوح، ماکزيمم غلظت کلروفيل a را به خود اختصاص داده است. نمودارهاي مقايسه اسپرس و يونجه از لحاظ ميزان تراکم کلروفيل و نمودار مربوط به اثر متقابل گونه در شوري نشان دادند که اسپرس در کليه سطوح شوري، مقاومت بيش تري را نسبت به يونجه نشان داده است.