مقاله مطالعه اثر تنش شوري و نوع نمك بر جوانه زني و رشد گياهچه چهار گياه دارويي شنبليله، كنجد، شاهدانه و زنيان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۳۵۸ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه اثر تنش شوري و نوع نمك بر جوانه زني و رشد گياهچه چهار گياه دارويي شنبليله، كنجد، شاهدانه و زنيان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه دارويي
مقاله جوانه زني
مقاله تنش شوري
مقاله پتانسيل منفي آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش در محيط كنترل شده به منظور بررسي درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ساقه چه و ريشه چه چهار گياه دارويي شنبليله (Trigonella foenum – graecum L.)، كنجد (Sesamum indicum L.)، شاهدانه(Cannabis sativa L.)  و زنيان  (Carum copticum (L.) C. B. Clarke)در شرايط پتانسيل منفي با استفاده از نمكهاي كلرور سديم، كلرور كلسيم و مخلوط نمكهاي كلرور سديم + كلرور كلسيم به نسبت مولي ۵ به يك انجام شد. تيمارها شامل جوانه زني بذرها در آب مقطر به عنوان شاهد و سه تيمار پتانسيل منفي شامل – ۰٫۳۷، – ۰٫۵۹ و – ۰٫۸۱ مگاپاسكال بود. آزمايش در قالب طرح کاملا تصادفي و به صورت فاكتوريل در پتري ديش هايي به قطر ۱۱ سانتي متر با ۳۰ عدد بذر در شش تكرار اجرا گرديد. واکنش فرايند جوانه زني گياهان به پتانسيل منفي آب و نوع نمك ايجادكننده پتانسيل منفي، متفاوت بود. به طوري كه پتانسيل منفي آب و نوع نمك ايجادكننده پتانسيل منفي هيچ گونه تاثير منفي بر جوانه زني بذر گياه كنجد نداشت ولي جوانه زني بذر ساير گياهان بشدت تحت تاثير پتانسيل منفي آب و نوع نمك قرار گرفت. در پتانسيل منفي – ۰٫۸۱ بيشترين درصد جوانه زني مربوط به بذر كنجد با %۹۹ و كمترين درصد جوانه زني مربوط به بذرهاي گياهان شنبليله و زنيان با جوانه زني دوازده درصد بوده است. نوع نمك ايجادكننده پتانسيل منفي بر جوانه زني بذرها تاثير داشت، به طوري كه در پتانسيل هاي منفي ايجاد شده با مخلوط نمكهاي كلرور سديم + كلرور كلسيم (به نسبت مولي ۵ به يك) به ويژه پتانسيل هاي منفي بالا فرايند جوانه زني نسبت به ساير نمكها به طور معني داري بيشتر بود. در كنجد سرعت جوانه زني تحت تاثير پتانسيل منفي محيط جوانه زني و نوع نمك ايجادكننده آن قرار نگرفت، در حالي كه سرعت جوانه زني بذر ساير گياهان تحت تاثير پتانسيل منفي محيط جوانه زني قرار گرفت. سرعت جوانه زني در پتانسيل هاي منفي – ۰٫۵۹ و – ۰٫۸۱ ايجاد شده با نمك كلريد كلسيم بيشتر كاهش يافت. اگرچه پتانسيل منفي آب ايجاد شده با نمكهاي مختلف تاثير منفي بر جوانه زني بذر كنجد نداشت اما رشد گياهچه هاي كنجد بشدت تحت تاثير پتانسيل منفي آب قرار گرفت.