سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام زند – دانشجوی دکتری زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
علی سروش زاده – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
حمید ملاحسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

به منظور بررسی اثرات توام آرایش کشت و تر اکم بوته بر روی عملکرد ذرت سیلویی مطا لعه ای دو ساله در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین باجرا در آمد . در این مطالعه عامل آرایش کشت در دو سطح شامل روش کشت معمول (تک ردیفه ) و روش کشت دو ردیفه (در دو طرف هر پشته ) و سطوح مختلف تراکم ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار در قالب طرح کرت های خرد شده (اسپلیت پلات ) بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مورد اجراء گذاشته شد .صفات اصلی مورد ارزیابی شامل عملکرد کل علوفه ، عملکرد ساقه ، عملکرد برگی ، عملکرد بلال ، عملک رد پروتئین ، ارتفاع بوته و قطر ساقه بوده است . نتایج حا کی از آن بود که اثرات مربوط به سال، آرایش کشت، تراکم بوته ، اثر متقابل سال و تراکم بوته و اثر متقابل سه جانبه سال ، آرایش ک شت و تراکم بوته بر روی صفت عملکرد کل معنی دار بود .نتایج مقا یسه میانگین حاکی از آن است که در خصوص عامل سال ، سال اول ( ۱۳۸۲ ) با میانگین ۴۲/۵۸۳ تن در هکتار نسبت به سال دوم از میانگین بالاتری برخوردار بوده است . در رابطه با آرایش کشت نیز روش کشت تک ردیفه با میانگین ۸۶/۷۸۳ تن در هکتار نسبت به روش کشت دو ردیفه دارای برتری عملکرد بوده است . تراکم ۱۲۰ هزار بوته در هکتار نیز با ۱۰۶/۵۵۱ تن در هکتار بالاتر ین راندمان عملکرد کل را با ۱۱۳/۹۳۵ تن در هکتار داشته است.