سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر حسین صالح زاده – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
دکترحبیب شاه نظری – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
امین عسکری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

ترانشه های خاکی و خاکریزها بخش مهمی را در ساختار مسیرهای جریان آب، خطوط راه آهم، شبکه های حمل و نقلی بزرگراهی و همچنین ساخت و سازهای شهری تشکیل می دهند. میخ کوبی خاک ( soil nailing)، روشی است برای پایدارسازی ترانشه ها و خاکریزها که اخیرا به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، مطالعه ای بر روی اثر سختی پوشش FLAC سیستم میخ کوبی، با استفاده از روش مدلسازی فیزیکی توسط سانتریفوژ مکانیک خاک و همچنین مقایسه نتایج با آنالیزهای عددی انجام شده است. ترانشه مورد مطالعه یک ترانشه قائم ماسه ای با درصد رطوبت و تراکم معین می باشد. مدلسازی های فیزیکی توسط دستگاه سانتریفوژ مکانیک خاک دانشگاه علم و صنعت ایران( گردان خاک) انجام گرفته است.